Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica drukowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematyki danego tomu prac.

Streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, wydawane są w książce streszczeń.

Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w czasopiśmie Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica przyznawane jest 7 punktów.

Zapraszamy do nadsyłania pełnych tekstów artykułów w postaci elektronicznej (zapisanych na CD w programie Word lub formacie *.rtf,) w języku polskim lub angielskim sformatowanych zgodnie z podanymi wymogami w niniejszym plik. W przypadku tekstów w języku polskim konieczne jest dołączenie także tytułu w języku angielskim oraz abstraktu (1000-1800 znaków), słów kluczowych (4-7) i notki biograficznej o autorze (300-1000 znaków) zarówno w języku polskim jak i angielskim. W przypadku artykułów w języku angielskim należy dołączyć abstrakt (1000-1800 znaków), słowa kluczowe (4-7) i notkę biograficzną o autorze (300-1000 znaków). Preferowana długość artykułu 10-20 standardowych stron, tj. 18000 – 36000 znaków (ze spacjami). Po wydrukowaniu każdy z autorów otrzymuje po 1 egzemplarzu autorskim publikacji.

Zwracamy szczególną uwagę na jasne określenie przedmiotu i celów artykułów, na zastosowanie odpowiednich metod badawczych oraz na konieczność nawiązania do dorobku naukowego z podejmowanej problematyki, prezentowaną także w naszym czasopiśmie.

Podstawowe dane o formatowaniu tekstu artykułu do publikacji:

 • format strony A4 (marginesy: górny 2 cm, dolny 2 cm, lewy 1,5 cm, prawy 3,5 cm);
 • czcionka standardowa: Times New Roman 12 pkt;
 • formatowanie akapitu: odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (do lewej i prawej);
 • ryciny, tabele, wykresy powinny być czarno-białe (lub stopnie szarości) i powinny znajdować się w oddzielnych plikach;
 • długość tekstu: od 10 do 20 stron (przy założeniu, że 1 strona zawiera około 1800 znaków ze spacjami) wraz z tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi i notką biograficzną o autorze w języku angielskim (w przypadku artykułów po polsku także w języku polskim), sformatowanych wg niniejszych wymagań (razem z grafiką, tabelkami itp.)

Procedura przyjmowania tekstów do druku:

 1. przesłanie przez Autora tekstu do druku (sformatowanego zgodnie z podanymi wymogami) mailem na podany adres lub poprzez elektroniczny system przyjmowania artykułów na stronie internetowej czasopisma,
 2. sprawdzenie przez Sekretarza Redakcji czy przesłany tekst spełnia wymogi formalne (zgodność z profilem czasopisma i problematyką najbliższych tomów, odpowiednie formatowanie itp.) i ewentualne odesłanie tekstu do poprawy,
 3. potwierdzenie przez Sekretarza Redakcji przyjęcia tekstu do dalszej procedury,
 4. wstępna kwalifikacja tekstu pod względem merytorycznym przez Redaktora Naczelnego lub Zastępcę Redaktora Naczelnego i redaktora tematycznego tomu, ewentualne zawiadomienie o nieprzyjęciu tekstu bądź odesłaniu do korekty lub koniecznego uzupełnienia; w przypadku wątpliwości Redaktor Naczelny lub Zastępca bądź redaktor tematyczny tomu mogą skierować tekst do opinii członka Rady Programowej lub innego specjalisty z zakresu podejmowanej problematyki w artykule,
 5. przesłanie artykułu do dwóch recenzentów w systemie „double-blind review”; w przypadku znacznej interdyscyplinarności  podejmowanej problematyki lub rozbieżnych opinii recenzentów tekst może być przesłany do trzeciego recenzenta, zawiadomienie Autora przez Sekretarza Redakcji o nadejściu recenzji wraz z przesłaniem tekstów recenzji, ewentualnie także uwag Redaktora Naczelnego lub Zastępcy Redaktora Naczelnego bądź redaktora statystycznego oraz redaktora tematycznego tomu i wskazaniem terminu nadesłania poprawionego tekstu,przesłanie przez Autora poprawionego tekstu (w przypadku nie zgadzania się z uwagami w recenzji wraz ze stanowiskiem Autora w tej sprawie) wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich, akceptacja tekstu do druku i zawiadomienie Autora przez Sekretarza Redakcji o przyjęciu tekstu po recenzjach do druku (w przypadku wątpliwości co do korekty tekstu zgodnie z uwagami recenzentów bądź redaktorów, skierowanie do ponownej recenzji lub zwrot do ponownej korekty), korekta językowa i skład artykułu, w razie konieczności kontakt z Autorem w sprawie wątpliwości co do sformułowań zawartych w tekście bądź rozwiązań graficznych, w przypadku większych zmian redakcyjnych w tekście artykułu, przesłanie artykułu do Autora po składzie do autoryzacji, z wyznaczeniem krótkiego terminu na odpowiedź, zawiadomienie o wydrukowaniu artykułu i przesłanie egzemplarza autorskiego, zamieszczenie wersji elektronicznej artykułu w archiwum na stronie internetowej czasopisma (po wyczerpaniu się całości lub części nakładu).

Szczegółowe wskazówki dla autorów: plik (mw doc); plik (pdf)

Oświadczenie o konflikcie interesów i wkładzie w powstanie publikacji:

plik (mw doc); plik (pdf)

Oświadczenie o źródłach finansowania: plik (mw doc); plik (pdf)

Umowa wydawnicza: plik (mw doc); plik (pdf)

Formularz recenzji: plik (mw doc); plik (pdf)

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Wstęp wprowadzający w poruszaną tematykę i zawierający sprecyzowany cel artykułu
 2. Zakończenie w formie podsumowania lub wniosków z dyskusją wyników
 3. Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe
 4. Tekst artykułu oraz literatura sformatowane zgodnie z wytycznymi dla autorów
 5. Informacje o autorze: tytuł/stopień naukowy, afiliacja, adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji
 6. Opisowa notka biograficzna o autorze w języku polskim i angielskim
 

Prawa autorskie

Złożenie artykułu do druku oznacza wyrażenie zgody na bezpłatne (tj. bez honorariów autorskich) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wydawcę i zezwolenie na wydanie pracy w postaci drukowanej w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz zamieszczenie jej w postaci otwartego dostępu na stronie internetowej czasopisma, w bibliotekach cyfrowych oraz innych cyfrowych platformach wydawniczych, z którymi Wydawca zawarł lub zawrze stosowne porozumienie o udostępnianiu. W przypadku artykułów wieloautorskich przyjmuje się, że autor zgłaszający pracę („correspondingauthor”) ma pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współautorów w tym zakresie. Autorzy są proszeni o podpisanie stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Oświadczenie

 


ISSN: 2084-5456