Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Rocznik Administracji Publicznej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Autorzy proszeni są o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz informacji dotyczących: stopnia/tytułu naukowego, miejsca pracy (uczelnia, katedra, wydział), adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail.
 2. Objętość tekstów przeznaczonych do druku powinna wynosić około 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) wraz z tabelami i ilustracjami.
 3. Praca powinna zawierać: tytuł, streszczenie (100-300 słów) w języku artykułu i angielskim, pięć słów kluczowych w języku artykułu i angielskim oraz uporządkowaną alfabetycznie bibliografię.
 4. Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word na szerokość 13 cm i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.
 5. Wielkość czcionki powinna wynosić 12 punktów, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń.
 6. Opracowanie powinno być podzielone na części i zawierać śródtytuły. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma.
 7. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych.
 8. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów.
 9. Niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora.
 10. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych.
 11. W tekście można umieszczać tabele (wielkość czcionki 10 punktów).
 12. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona).
 13. W przypisie znajdują się w kolejności: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywa), miejsce wydania, rok wydania, numer strony, na której umieszczony jest tekst przytaczany w przypisie. Na końcu przypisu należy wstawić kropkę.

  Przykłady:

  - książka:

  E. Schmidt-Aßmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011, s. 23.

  - artykuł w pracy zbiorowej:

  Z. Leoński, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji
  w: Jakość administracji publicznej, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2004, s. 235-243.

  - cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie:

  1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006, s. 40-41.

  2 Ibidem, s. 50.

  - cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami:

  1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006, s. 23 - 25.

  2 J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Pułtusk 2003, s. 15.

  3 Z. Leoński, Samorząd… s. 34-43.

  - strona internetowa:

  Dane ze strony internetowej: http://www.sejm.gov.pl (30.09.2014).

  - akt prawny:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

  - cytowanie tego samego aktu kilka razy po sobie:

  1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507 ze zm., art. 30.

  2 Ibidem, art. 37.

  - cytowanie tego samego aktu, przedzielonego innymi przypisami:

  1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507 ze zm.

  2  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827.

  3 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum … art. 37.

  - unijny akt prawny:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE 2011, L 304/64.

 14. Bibliografia. Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).
  W przypadku artykułu w czasopiśmie należy podać: nazwisko i inicjały imion autora,  tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej,  rok wydania, numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.

  Przykłady:

  Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006.

  Lipowicz I., Ustrój administracji rządowej w: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2002.

  Skoczylas M., Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, „Państwo i Prawo” 2012, nr 10.

Grafika i fotografie

 1. Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG.
 2. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce.
 3. Dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel. Wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy użyciu funkcji „Wstaw wykres”. Pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres. Nie należy umieszczać arkuszy Excela w plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!).
 4. Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF  (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych.
 5. Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość  300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.

 

Polityka prywatności

Redakcja Rocznika Administracji Publicznej przyjmuje do druku teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0 PL)

Licencja ta zezwala na wykorzystanie materiałów opublikowanych w Roczniku Administracji Publicznej w celach niekomercyjnych np. komentarza, krytyki, informacji, archiwizacji, nauczania lub prowadzenia badań, z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Zgodnie z wymogami licencji, konieczne jest dokładne podanie źródła cytowania lub parafrazowania oraz zachowanie tekstu w oryginalnej postaci (zakaz tworzenia utworów zależnych).