Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej w programie Open Journal Systems (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

 • administracyjne prawo materialne,
 • administracyjne prawo procesowe,
 • administracyjne prawo ustrojowe,
 • prawo i administrację Unii Europejskiej,
 • naukę o administracji,
 • historię administracji,
 • polityki publiczne,
 • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Działy

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

GLOSY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ZAPOWIEDZI i SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania prac naukowych do Rocznika Administracji Publicznej:

 1. Artykuły nadesłane do redakcji Rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
 2. Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów) pracy,tekst wysyłany jest do recenzji.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów.
 4. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:
  • o dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian,
  • o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniuniewielkich zmian,
  • o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniugruntownych poprawek,
  • o odrzuceniu artykułu.
 5. Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości ( tzw. system double-blind review process).
 6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornychpowoływany jest kolejny Recenzent.
 7. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji - drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji Rocznika.
 8. Recenzje wykonywane są na określonym formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej Rocznika Administracji Publicznej.
 9. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
 10. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.
 11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku Rocznik Administracji Publicznej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Recenzja odbywa sie na podstawie formularza recenzyjnego.

 

RECENZENCI

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński)

Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Saulius Lukas Kaleda (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Luksemburg)

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)

Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński)

Adam Łazowski (Uniwersytet Westminster - Londyn, Wielka Brytania)

Mislav Mataija (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia)

Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

Polityka Open Access

Redakcja Rocznika Administracji Publicznej przyjmuje do druku teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0 PL)

Licencja ta zezwala na wykorzystanie materiałów opublikowanych w Roczniku Administracji Publicznej w celach niekomercyjnych np. komentarza, krytyki, informacji, archiwizacji, nauczania lub prowadzenia badań, z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Zgodnie z wymogami licencji, konieczne jest dokładne podanie źródła cytowania lub parafrazowania oraz zachowanie tekstu w oryginalnej postaci (zakaz tworzenia utworów zależnych).