Vol 11

Wybrane problemy geografii turystycznej i regionalnej

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”. W tegorocznym woluminie zaprezentowano wybrane problemy geografii turystycznej i regionalnej. Jest to tematyka badań pracowników Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych, którzy są najliczniejszą grupą autorów tego tomu. Ponadto, w numerze znajdują się teksty nadesłane przez badaczy z kilku innych polskich ośrodków akademickich.

Anna Banias podjęła temat łączący tradycję z nowoczesnością w studiach regionalnych. Pokazała, jak nowoczesne środki komunikacji elektronicznej pozwalają na zachowanie kultury i podtrzymanie tożsamości grupy etnicznej z obszaru Beskidu Niskiego – Łemków. Zupełnie inny charakter ma kolejny artykuł z zakresu geografii regionalnej autorstwa Moniki Borgiasz. To rozważania teoretyczne na temat miejsca badań regionalnych we współczesnej geografii.

Artykuł Krzysztofa Cieślikowskiego dotyczy turystyki biznesowej, a konkretnie problematyki zarządzania hotelami biznesowymi. Opisano zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego w hotelach biznesowych. Autorem aż dwóch artykułów w prezentowanym tomie jest Marek Hendel. Obydwa dotyczą tematyki turystyki zrównoważonej. Pierwszy z nich prezentuje zagadnienia zaangażowania władz samorządowych we wdrożenie tej koncepcji. Jest to studium teoretyczne, w którym zostały zaprezentowane najważniejsze możliwości i ograniczenia działań samorządów wynikające z ich formalnych uprawnień. Natomiast drugi artykuł Marka Hendla przywołuje koncepcję klastra turystycznego, który w tym przypadku postrzegany jest jako narzędzie wdrożenia koncepcji rozwoju zrównoważonego. Autor swoje rozważania oparł na studium przypadku klastra turystycznego Beskidzka 5. Tematyce klastrów turystycznych poświęcone jest też opracowanie Michała Żemły. Jest to opracowanie teoretyczne, w którym wskazano najważniejsze możliwości stosowania koncepcji klastra w turystyce, a także jej ograniczenia i konieczność adaptacji.

Dwa teksty w prezentowanym tomie zostały przygotowane przez zespół autorski: Małgorzatę Szelińską-Kukulak i Józefa Kukulaka. Jednak podejmują one całkowicie odmienną tematykę. Pierwszy z nich odnosi się do potencjału turystycznego Krakowa, wskazując, w jakim zakresie zabytkowe obiekty kolejnictwa mogą przyczynić się do jego zwiększenia. Natomiast drugi z artykułów to analiza programów turystycznych oferowanych uczestnikom wymian akademickich w ramach programów Erasmus i Erasmus+.

Inny charakter mają rozważania Magdaleny Pająk. Autorka przedstawiła w swoim artykule studium przypadku znacznie bardziej egzotycznego niż omawiane dotychczas. Skoncentrowała swoją uwagę na Mount Evereście. Jej analiza pokazuje ewolucję jaką przeszła turystyka w regionie tej góry: od elitarnej po skomercjalizowaną, niemal masową.

Tekst Franciszka Mróza został poświęcony tematyce pielgrzymkowych dróg Jakubowych, a szczegółowa analiza dotyczy waloryzacji turystycznej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim. Natomiast przedmiotem dociekań Kamili Ziółkowskiej-Weiss była aktywność turystyczna przedstawicieli polonii w Chicago. Autorka na podstawie badań ankietowych wyliczyła szereg wskaźników ilościowych obrazujących tę aktywność. Renata Rettinger podjęła temat analizy zjawiska turystyki hazardowej w Macau. Artykuł ten odwołuje się zarówno do bardzo specyficznych cech miejsca, wynikających ze szczególnego statusu tego miasta, jak i do pozytywnych, i negatywnych efektów rozwoju turystyki hazardowej.

W bieżącym numerze „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” publikujemy także dwa teksty w języku angielskim. Pierwszy to opracowanie Igora Codreanu i Niny Volontir traktujące o wpływie polskich dworków szlacheckich na terenie obecnej Besarabii w Republice Mołdawii na krajobraz kulturowy tego regionu.

Drugi to obszerny raport z III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, który odbył się 27–28 kwietnia 2017 w Krakowie. Było to najważniejsze wydarzenie związane z turystyką w tym roku w Krakowie. W imprezie pod egidą UNWTO wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw i nauki z wielu krajów. Autorem raportu jest Michał Apollo.

Spis treści

Strona tytułowa PDF
 

Redakcja tomu

Redakcja tomu PDF
 

Wstęp

Wprowadzenie PDF
 
Introduction PDF
 

Artykuły

Can an ethical approach to tourism bring development, prosperity and well-being to all stakeholders? A full report from the 3rd International Congress on Ethics and Tourism, Krakow, 27–28 April 2017 PDF
Michał Apollo 7-25
Internet jako jedna z płaszczyzn kultywowania tradycji wśród Łemków PDF
Anna Banias 26-32
Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii PDF
Monika Borgiasz 33-42
Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach PDF
Krzysztof Cieślikowski 43-56
The Polish nobility contribution in developing the potential cultural landscapes on Bessarabia territory
Igor Codreanu, Nina Volontir 57-73
Samorząd regionalny w Polsce a proces wdrożenia turystyki zrównoważonej – role, możliwości i odpowiedzialność w świetle formalno-prawnych kompetencji PDF
Marek Hendel 74-83
Klaster jako instrument wdrożenia turystyki zrównoważonej na obszarach recepcji. Wstęp do dyskusji PDF
Marek Hendel 84-93
Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba PDF
Franciszek Mróz 94-130
Mount Everest jako przykład komercjalizacji gór wysokich i himalaizmu PDF
Magdalena Pająk 131-153
Turystyka hazardowa Macau: stan i perspektywy rozwojowe PDF
Renata Rettinger 154-165
Zabytki kolejnictwa Krakowa jako część potencjału turystycznego miasta PDF
Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak 166-180
Programy turystyczne realizowane podczas zorganizowanych formwymiany zagranicznej pracowników uczelni wyższych w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (na wybranych przykładach) PDF
Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak 181-196
Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność turystyczną Polonii mieszkającej w Metropolii Chicago PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss 197-208
Klastry i ich rola w kooperacyjnym tworzeniu produktów turystycznych PDF
Michał Żemła 209-220

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 11 PDF
 


ISSN: 2084-5456