Vol 7

Wprowadzenie

Artykuły prezentowane w niniejszym tomie stanowią kontynuację rozważań i dyskusji prezentowanych podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego Dydaktyków Szkół Wyższych oraz Nauczycieli Geografii i Przyrody „Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym”. Seminarium odbyło się w dniach 26–27 września 2013 roku w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i było zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W pierwszej części „Innowacje w edukacji regionalnej” Wacław Cabaj zaprezentował spostrzeżenia dotyczące trudności studentów geografii w dokonywaniu samodzielnych obserwacji w terenie i opisu obserwowanych obiektów, a prawdopodobną przyczyną wspomnianych trudności są coraz rzadziej prowadzone lekcji geografii w terenie przez nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

T. Vileyto oraz E.M. Rebko przedstawili analizę, ocenę, a także duże możliwości wykorzystania elektronicznej wersji publikacji Przyroda Sankt Petersburga, zwłaszcza w aspekcie możliwości rozwoju świadomości ekologicznej uczniów.

Michał Zatorski wskazał na szanse ponownego rozwoju geografii jako przedmiotu szkolnego w ujęciu regionalnym śladami koncepcji W. Nałkowskiego, E. Romera, S. Pawłowskiego i J. Flisa, natomiast Zygmunt Tomasz Gajowniczek zaproponował innowacyjny przykład wykorzystania badań regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa kulturowego Mazowsza do zastosowania w szkole. Podobna tematyka badawcza jest kontynuowana w artykule Pawła Franczaka na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego i dotyczy innowacyjnego wykorzystania ścieżek i infrastruktury dydaktycznej dla potrzeb niepełnosprawnych.

Niniejszy tom uzupełniają artykuły dotyczące szeroko rozumianych przemian struktur przyrodniczo-społeczno-gospodarczych regionu. Tomasz Bryndal przedstawił czynniki wpływające na poziom ryzyka powodziowego oraz konieczność prowadzenia tzw. edukacji powodziowej istotnej, a przemiany struktury przestrzennej miasta na obszarze Nowego Miasta w Mysłowicach zaprezentowała Weronika Dragan, natomiast możliwości rozwoju gminy Jaworze, szczególnie w zakresie dynamiki zaludnienia pokazała Monika Olberek-Żyła. Jarosław Kazimierczak przedstawił przekształcenia funkcjonalne obiektu, na przykładzie gazowni w Toruniu i adaptacji na potrzeby planetarium.

Marcin Popiel zaprezentował proces kreowania produktów turystycznych dla osób niepełnosprawnych pokazując nieco inne zasady i przykłady segmentacji rynku turystycznego dla tej grupy turystów, a swoistym przykładem innowacyjności w hotelarstwie w zakresie przekształcenia obiektów zabytkowych na potrzeby bazy noclegowej i konferencyjnej jest artykuł Kamili Ziółkowskiej-Weiss i Marcina Popiela.

Redaktorzy i Autorzy tomu mają nadzieję, że zawarte w nim artykuły przyczynią się do ożywienia dyskusji na temat edukacji geograficznej i przyrodniczej na różnych poziomach kształcenia oraz będą inspiracją do dalszych badań i wymiany doświadczeń.

Wiktor Osuch
Bożena Wójtowicz

Spis treści

Strona tytułowa PDF
 

Redakcja tomu

Redakcja tomu PDF
 

Wstęp

Wprowadzenie PDF
 

Artykuły

INNOWACJE W EDUKACJI REGIONALNEJ
- ------------------------------------------------------------------------------------------
Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej PDF
Wacław Cabaj 9-22
“Nature of Saint-Petersburg” electronic educational edition as a mean of shaping ecological awareness in schoolchildren PDF (English)
T.V. Vileyto, E.M. Rebko 23-29
Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole PDF
Michał Zatorski 30-37
Gmina jako obszar odniesienia w edukacji regionalnej. Edukacja regionalna w gminie Latowicz – innowacja pedagogiczna PDF
Zygmunt Gajowniczek 38-50
Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja PDF
Paweł Franczak 51-66
PRZEMIANY STRUKTUR PRZYRODNICZO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH REGIONU
- ------------------------------------------------------------------------------------------
Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich – wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym PDF
Tomasz Bryndal 69-80
Przemiany struktury przestrzennej miasta w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach PDF
Weronika Dragan 81-94
Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie) PDF
Monika Olberek-Żyła 95-107
Obiekty poprzemysłowe w krajobrazie kulturowym i przestrzeni turystycznej miasta średniowiecznego. Przykład zespołu XIX-wiecznej gazowni w Toruniu PDF
Jarosław Kazimierczak 108-120
Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej. Problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością PDF
Marcin Popiel 121-132
Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss, Marcin Popiel 133-147

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 7 PDF
 


ISSN: 2084-5456