Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP, z. 209. Prace Geograficzne, 18

Wprowadzenie

Globalne procesy rozwoju cywilizacyjnego nie tylko w różnym stopniu wpływają na przemiany krajowych układów przestrzennych, ale także w odmiennym stopniu realizują się w zależności od ich położenia w przestrzeni europejskiej. Stąd ważnym problemem staje się wyjaśnienie tych złożonych mechanizmów, które z jednej strony mogą pozwolić na podejmowanie racjonalnych działań na rzecz budowy startegii ich rozwoju, a z drugiej - na podjęcie działań na rzecz stopniowego rozszerzania współdziałania państw i regionów w skali europejskiej. W tym głównym i aktualnym nurcie badawczym znajdują się prezentowane artykuły pracowników naukowych Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, którzy podejmują problematykę krajową związaną z geografią społeczno-gospodarczą oraz problematykę geografii regionalnej.

Niniejszy tom otwiera interesujące studium J. Rajmana które zawiera syntetyczną ocenę sieci osadniczej województwa małopolskiego. Duże walory teoretyczno-poznawcze przejawiają się w modelowym przykładzie analizy podłoża historycznego kształtowania sieci osadnictwa miejskiego, typologii miast oraz w zarysowaniu przewidywanych kierunków ich przemian. Na tym tle zaprezentowane są rozważania A. Kwiatek-Sołtys dotyczące przemian struktur demograficznych małych miast tego województwa. Wykorzystując procedury badawcze J. Webba autorka dokonała typologii badanego zbioru miast.

Z. Długosz i T. Rachwał podjęli problematykę oceny procesu starzenia się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych mniejszych ośrodków i obszarów wiejskich w latach 1987-1996. Szczegółową analizą objęto 40 miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Kontynuacją tej problematyki w skali regionalnej jest artykuł S. Kurka analizujący tempo starzenia się ludności w miastach makroregionu południowo-wschodniego. Badaniami objęto 111 miast, dla których określono zmiany w strukturze wiekowej ludności w przekroju lat 1988 i 1996.

Problematyka poziomu wykształcenia ludności wiejskiej Polski południowo-wschodniej jest przedmiotem zainteresowania R. Uliszaka. Autor starał się określić stopień zróżnicowania wykształcenia ludności w układzie przestrzennym oraz w relacji do typu gospodarstw rolnych.

T. Rachwał podejmuje nową problematykę dotyczącą wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego. Weryfikacji empirycznej swoich rozważań dokonuje na przykładzie Huty Szkła w Jarosławiu, prezentując analizę wyników ekonomicznych tego przedsiębiorstwa w latach 1988-1997.

Trzy ostatnie artykuły prezentują wybrane zagadnienia z zakresu geografii regionalnej. Z. Szot opisuje regionalne zróżnicowanie przemian społeczno-gospodarczych Hiszpanii po II wojnie światowej. Autor w świetle istotnych cech odnoszących się do zagadnień demograficznych, inwestycji infrastrukturalnych i poziomu dochodu, omawia zróżnicowane przestrzennie warunki rozwoju tego kraju. Szczególnie aktualny jest podjęty przez G. Mróz temat zróżnicowań etnicznych Macedonii. Na tle uwarunkowń historycznych, autorka omówiła zmiany przemieszczania ludności Macedonii po II wojnie światowej, a szczególnie w latach 1971-1994. Tom kończy analiza przemian etnicznych ludności polskiej na Kowieńszczyźnie. Szczególną uwagę zwrócono na przemiany stanu świadomości narodowej badanych grup ludności. Materiał empiryczny do badań autor zebrał w drodze bezpośrednich wywiadów i ankiet.

Zbigniew Zioło

 

 

 

Spis treści

Strona tytułowa PDF
 

Redakcja tomu

Redakcja tomu PDF
 

Wstęp

Wprowadzenie PDF
 

Artykuły

Miejska sieć osadnicza województwa małopolskiego PDF
Jan Rajman 7-14
Przemiany demograficzne małych miast województwa małopolskiego w latach 1975-1997 PDF
Agnieszka Kwiatek-Sołtys 15-28
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich PDF
Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał 29-37
Proces starzenia się ludności w miastach makroregionu południowo-wschodniego PDF
Sławomir Kurek 39-46
Poziom wykształcenia ludności rolniczej w gminach Polski południowo-wschodniej PDF
Radosław Uliszak 47-62
Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. PDF
Tomasz Rachwał 63-72
Regionalne zróżnicowanie przemian społeczno-gospodarczych Hiszpanii w drugiej połowie XX wieku jako wyraz rozwoju gospodarczego PDF
Zygmunt Szot 73-80
Struktura etniczna Macedonii i jej przeobrażenia PDF
Grażyna Mróz 81-89
Przemiany etniczne ludności polskiej na Kowieńszczyźnie PDF
Lech Haydukiewicz 91-108

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny z. 209, Prace Geograficzne 18 PDF
 


ISSN: 2084-5456