Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 198. Prace Geograficzne, 17

Wprowadzenie

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły nawiązują do podstawowej problematyki badań społeczno-gospodarczych prowadzonych w Instytucie Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w Zakładzie Geografii Ekonomicznej i Zakładzie Geografii Regionalnej. W ramach działalności statutowej koncentruje się ona wokół badań dynamiki zmian i współczesnych współzależności industrializacji i urbanizacji na obszarze Polski Południowej, procesów transformacji struktur przestrzennych związanych ze zmianami systemu gospodarowania oraz przemian struktur przestrzenno-ekonomicznych, w II połowie XX wieku w wybranych regionach Polski i świata. Wiele miejsca poświęca się także problematyce dydaktyki geografii na poziomie akademickim.

Zawartość oddanego do rąk Czytelników tomu jest wynikiem dotychczasowych badań pracowników naszego instytutu.

Pierwsza grupa prac obejmuje analizę zmian wybranych aspektów struktur regionalnych dokonujących się w latach zmian systemu gospodarowania. Dotyczą one: przemian miejskiej sieci osadniczej południowej Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej (J. Rajman), poziomu i dynamiki starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych cech demograficznych (Z. Długosz, T. Rachwał), zmiany rolniczej bazy ekonomicznej małych miast regionu krakowskiego (A. Kwiatek-Sołtys) oraz głównych tendencji zmian w indywidualnym rolnictwie województwa skierniewickiego w latach 1988-1996 (S. Kłosowicz).

Druga grupa prac odnosi się do problematyki społeczno-gospodarczej wybranych krajów i obejmuje analizę przymusowej migracji wewnętrznej w Rosji w ostatnim półwieczu (Z. Szot), prezentację roli sektora prywatnego w rolnictwie Ukrainy (R. Rettinger), przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975-1993 (R. Uliszak) oraz proces przemian demograficznych w Indiach (S. Kurek).

Tom kończy praca z zakresu dydaktyki geografii ekonomicznej na poziomie akademickim, w której zaprezentowano współczesną jej problematykę w regionalnych ćwiczeniach terenowych (M. Troc).

Niniejszy Rocznik poświęcony został pamięci naszej przedwcześnie zmarłej Koleżanki dr Alicji Krakowskiej.

Zbigniew Zioło

 

Spis treści

Strona tytułowa PDF
 

Redakcja tomu

Redakcja tomu PDF
 

Wstęp

Wprowadzenie PDF
 
Introduction PDF
 
Alicja Krakowska 1939-1997 PDF
 
Bibliografia prac dr Alicji Krakowskiej PDF
 

Artykuły

Miejska sieć osadnicza południowej Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej kraju PDF
Jan Rajman 15-23
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych PDF
Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał 25-35
Rolnicza baza ekonomiczna małych miast regionu krakowskiego PDF
Agnieszka Kwiatek-Sołtys 37-45
Główne tendencje zmian w indywidualnym rolnictwie województwa skierniewickiego w latach 1988-1996 PDF
Stanisław Kłosowicz 47-54
Przymusowe migracje wewnętrzne w Rosji PDF
Zygmunt Szot 55-61
Rola sektora prywatnego w rolnictwie Ukrainy PDF
Renata Rettinger 63-75
Przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975-1993 PDF
Radosław Uliszak 77-97
Przemiany demograficzne w Indiach PDF
Sławomir Kurek 99-109
Problematyka geografii ekonomicznej w regionalnych ćwiczeniach terenowych PDF
Marek Troc 111-126

Spis treści

Spis treści PDF
 
Contents PDF
 

Numer online

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny z. 198, Prace Geograficzne 17 PDF
 


ISSN: 2084-5456