Education of future geography teachers in Slovenia

Tatjana Resnik Planinc

Abstrakt


This paper presents the development of the didactics of geography at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana from its beginnings in the 19th century up to the present day. Important milestones are discussed and the present situation described. The author first discusses how different approaches were developed over the years, then focuses on the current situation through the presentation of some selected ways of educating, equipping and developing a good (future) geography teacher.

Słowa kluczowe


didactics of geography; education; future geography teacher; geography; Slovenia

Bibliografia


Bahovec, E. D., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje – Hribar, N., Japelj, B., Jontes, B., Kastelic, L., Kranjc, S., Marjanovič Umek, L., Požar Matijašič., N., Vonta, T., Vrščaj, D. (1999). (2018, April 20). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Retrieved from: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf

Klemenčič, M. M., Drozg, V. (2005). Geografija – njeno poslanstvo in pomen. In: Kunaver, J. (ed.), Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost, Ljubljana, DZS, pp. 57–84.

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., Lilek, D. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Kunaver, J. (1989). Didaktika geografije včeraj, danes in jutri. In: D. Plut (ed.), Geografija in aktualna vprašanja prostorskega razvoja: 70 let geografije na ljubljanski univerzi. Dela, 6. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut, 40–51.

Medved, J. (1973). O novi orientaciji geografije kot učnega predmeta. Geografski obzornik, 10(1/2), 22–30.

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17). (2019, January 5). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4397

Predstavitveni zbornik študijskega programa: Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Geografija. (2018, April 24). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Retrieved from: http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Studij/Druga%20stopnja/PredstavitveniZborniki/PedagoskiDvopredmetni/Geografija-DVOP_PED.pdf


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.