Specifics of Geography Teacher Training at the Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra

Magdaléna Nemčíková, Zuzana Rampašeková, Hilda Kramáreková, Alena Dubcová

Abstrakt


The Slovak education is currently experiencing a turbulent period associated with ongoing efforts to reform the education system, under-funding of education with low teacher salaries, overworked and feminized teaching staff, low social status of a teacher in society, problems in the creation and distribution of current textbooks, insufficient interest in studying natural sciences, leaving of young people to study abroad, etc. This situation is also reflected in the training of future teachers including the geography teachers (in combination with other subjects). The aim of this study is to provide basic information on the development of future geography teacher education in Nitra, which has almost a 60-year tradition. Moreover, it characterizes the current state of this education in the context of the subject field didactics and pedagogical practice and identifies the challenges of their future preparation. Methods of text analysis, information comparison, and statistical processing of quantitative information were used in this study. Key findings include the dynamics of the number of graduates from geography teaching study programs, responding to the situation in education system and demographic decline in the population, and reduction of contact lessons at the university leading to a reduction in the professional and didactic extent of knowledge and skills of future teachers. The most important conclusions or recommendations as well as scientific contribution concern the necessity to change the attitude of teachers towards the practically oriented teaching with stronger emphasis on training students’ creativity not only through ICT, but also using creative and critical thinking strategies.

Słowa kluczowe


Geography teacher training; Changes in preparation; Pedagogical practice; Practically oriented teaching; Slovakia

Bibliografia


Baarová, B. (2016). Profil absolventů učitelství geografie v Česku = Profile of graduated geography teachers in the Czech Republic. In: A. Nováček ed. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 247–253.

Bednarz, S. W., Stolman, J. P., Lee, J. 2004. Preparing geography teachers in the United States. International research in geographical and environmental education, 13 (2), 176–183.

Čeretková, S., Bulková, K., Jenisová, Z., Kramáreková, H., Lovászová, G., Nemčíková, M., Rampašeková, Z., Sandanusová, A., Schlarmannová, J., Valovičová, Ľ. (2017). Stratégie tvorivého a kritického myslenia v príprave učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky = Creative and critical thinking strategies in training future teachers of natural sciences, mathematics, and computer science. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oláhová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Valach, M., Vilinová, K. (2012). Mikrogeografia – krajina okolo nás = Microgeography – Landscape around us. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Repaská, G., Rampašeková, Z., Šolcová, L., Trembošová, M., Vilinová, K. (2013a). Didaktika geografie v teréne = Didactics of geography in the field. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Repaská, G., Rampašeková, Z., Šolcová, L., Trembošová, M., Vilinová, K. (2013b). Práca s talentovanou mládežou v geografii = Work with talented youth in geography. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre = Faculty of Natural Sciences CPU in Nitra. https://www.fpv.ukf.sk/sk/

Fillerová, K., Oremusová, D. (2011). Vyučovanie geografie miestnej krajiny na príklade zbierky otázok a úloh Chráneného územia Parížske močiare = Teaching geography of local landscape on the example of collection of the Parížske močiare protected area. GEO Information, 7, 4–17.

Karolčík, Š., Likavský, P., Mázorová, H. (2015). Vývoj vyučovania geografie na základných školách a gymnáziách na Slovensku po roku 1989 a návrh základných koncepčných prvkov nového modelu geografického vzdelávania = Tuition of geography at elementary and grammar schools in Slovakia after 1989 and proposed conceptual elements of the new model. Geografický časopis, 67(3), 261–284.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (eds). (2017). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer International Publishing Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2

Kramáreková, H., Szíjjártóová, K., Dubcová, A., Gadušová, Z., Hockicková, B., Ivanovičová, J., Malá, E., Račeková, K., Švarbová, E., Zelenická, E., Zelenický, Ľ., Žiak, Ľ. (2016). Pedagogická prax - nevyhnutná súčasť prípravy na učiteľské povolanie = Pedagogical practice - An essential part for the preparation to teaching profession. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáči, L. (2011). Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych disparít = Education in Slovakia in the context of regional disparities. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška.

Líšková, M., Repaská, G., Vilinová, K. (2015). Uchádzači o zamestnanie z absolventov UKF v Nitre = Job applicants from the graduates of the CPU in Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Madziková, A., Kancír, J. (2017). Didaktika geografie = Didactics of geography. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Oláhová, J., Žoncová, M., Oremusová, D. (2013). Návrh aktivít pre vyučovanie fyzickej geografie v podmienkach regionálnej výchovy = Proposal of activities for teaching physical geography in the conditions of regional education. Geografická revue, 9(2), 137–169.

Opis študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov = Description of the study program of teaching academic subjects. Available at: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/10101?historia=2017-02-19

Oremusová, D., Matulík, D., Juhász, Gy. (1999). Integrovaný prístup pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov chémie a geografie = An integrated approach to the application of interdisciplinary relationships between chemistry and geography. MEDACTA 1 (Škola a učiteľ v treťom tisícročí), 323–328.

Pacheco, E., Martinha, C., Costa, A. 2015. Research on geography teaching and teacher education in Portugal. Romanian review of geographical education, 4 (2), 5–19.

Rehák, Š., Dudová, I. (2018). Kto ostáva a kto odchádza? Migračné rozhodovanie absolventov Žilinskej univerzity v Žiline = Who stays and who is leaving? Migration decision-making of graduates from the University of Žilina in Žilina. Geografický časopis, 70(1), 39–55. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2018.70.1.03

Rezníčková, D. (2015). Didaktika geografie: proměny identity oboru = Didactics of geography: Changes in identity of the subject field. In: I. Stuchlíková, T. Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy = Subject filed didactics: development – state – perspectives. Brno: Masarykova univerzita, 259–288.

Škodová, M., Čižmárová, K. (2012). Učebnica regionálnej geografie horného Pohronia a jej význam v regionálnom rozvoji = Textbook of regional geography of Upper Pohronie and its importance in regional development. Geografické informácie, 16(2), 149–157. DOI: 10.17846/GI.2012.16.2.149-157

Zelenický, Ľ. (ed). (2013). 20 rokov Fakulty prírodných vied 1993 – 2013 = 20 years of Faculty of Natural Sciences 1993–2013. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.