Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych

Katarzyna Janczarska Bergel

Abstrakt


Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studiujących na kierunkach geografia, biologia oraz turystyka i rekreacja. Głównym celem badań było określenie poziomu świadomości ekologicznej oraz stopnia opanowania podstawowej wiedzy ekologicznej. Badania przeprowadzone w 2017 roku wśród studentów powyższych kierunków wykazały wiele aspektów wpływających na niski zasób wiedzy przyrodniczej i świadomość ekologiczną. Dotyczyły one przede wszystkim kształcenia formalnego i nieformalnego, ale także braku dostarczania bodźca wzbudzającego zainteresowanie ekologią na studiach wyższych. Niepokojący jest przede wszystkim fakt, że problem ten dotyczy także przyszłych nauczycieli, co powoduję potrzebę zmian w procesie kształcenia w polskich szkołach – począwszy od podstawy programowej a skończywszy na poprawie edukacji ekologicznej samych nauczycieli.

Słowa kluczowe


świadomość ekologiczna; ekologia; edukacja ekologiczna; student; nauczyciel; studia przyrodnicze

Bibliografia


Akkor O., Gunduz S., (2017). The Study of University Students’ Awareness and Attitude Towards Environmental Education in Northern Cyprus. W: EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 1057–1062.

Altin A., Tecer S., Tecer L., Altin S., Kahraman B. (2013). Environmental awareness level of secondary school students: A case study in Balıkesir (Türkiye). W: Procedia – Social and Behavioral Sciences. 1208–1214.

Bednarek-Gejo A., Głowacka A., Mianowany M,. Skoczylas P. (2012). Świadomość ekologiczna studentów. W: Hygeia Public Health. Poznań: 201–206.

Frątczak J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz: WSP.

Kiełczewski D. (2001). Ekologia społeczna. Białystok: Ekonomia i Środowisko.

Maravić M., Cvjetićanin S., Ivaković S. (2014). Level of Environmental Awareness of Students in Republic of Serbia. W: World Journal of Education. 13–18.

Moryń-Kucharczyk E. (2016). Edukacja i świadomość ekologiczna studentów uczelni technicznych. W: Edukacja–Technika–Informatyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 264–271.

Nycz-Wróbel J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa Podkarpackiego). W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 63–76.

Papuziński A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. W: Problemy Ekorozwoju. Warszawa, 33–40.

Poniedziałek B., Rzymski P. (2010). Świadomość ekologiczna studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W: Nowiny Lekarskie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 429–432.

Sivamoorthy M., Nalini R., Kumar C. (2013). Environmental Awareness and Practices among College Students. W: International Journal of Humanities and Social Science Invention. 11–15.

Ziarnecka-Wojtaszek A. (2011) Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Kraków: PAN, 225–233.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.