Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna

Abstrakt


Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w popytowo-podażowej strukturze zatrudnienia wśród nauczycieli. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia interakcji popytowo-podażowych na edukacyjnym rynku pracy w tym kraju na przykładzie nauczycieli geografii. Zostały one uzupełnione o opinie aktywnych zawodowo geografów na temat zatrudnienia w zawodzie. Analizy oparto o aktualne dokumenty dotyczące organizacji systemu szkolnictwa obligatoryjnego w Szwajcarii i uzupełniono informacjami pochodzącymi z wywiadów z nauczycielami. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotny wpływ prawnych regulacji dotyczących organizacji systemu oświaty. To one, tuż obok czynników demograficznych, w największym stopniu wpływają na kształt rynku pracy dla nauczycieli geografii w Szwajcarii. Prawne ramy procesu kształcenia sprawiają, że największym problemem z jakim zmaga się ta grupa zawodowa jest brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i konieczność łączenia etatów. Rozwiązania próbujące ustabilizować strukturę popytowo-podażową rzutują często na jakościowy spadek świadczonych usług edukacyjnych. Dlatego też ważnym aspektem stanowiącym o reformie systemu szkolnictwa jest analiza edukacyjnego rynku pracy w odniesieniu do reakcji rynku na owe zmiany i zdiagnozowanie
– Czy kraj jest gotowy zaspokoić potrzeby jego struktur?

Słowa kluczowe


edukacja geograficzna; edukacyjny rynek pracy; nauczyciel geografii; Szwajcaria

Bibliografia


Bildungsbericht Schweiz 2014, Schweizeriche Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau 2014

Bildungsbericht Schweiz 2018, Schweizeriche Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau 2018

Boardman, A., Darling-Hammond. L., Mullin. S. (1982). A framework for analysis of teachers – demand and supply. Economics of Education review 2(2), 127–155.

Denzler, S. (2010). Rekrutierung von Lehrpersonen. Bildungspolitik, Beruf lehrerin/Lehrer, nr 169, 10–13

Grob. U., Wolter. S., (2007). Demographic change and public education spending. A conflict between young and old? Education Economics, 3, 277–292.

Helmantel, M., Jenteges ,U. (2016). Uniwersitäre Deutschlehrerausbildung in der Niederlanden: Grundlagen und Einflussfaktoren. ÖDaF-Mitteilungen, 32/1, 73–85.

Herzog, S. (2011). Über den Berufseinstieg hinaus: Berufsbiografien von Lehrerinnen und (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. Münster: Waxmann

Kryńska, E., Kwiatkowski. E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lehrern im Blickfeld der Forschung. In:E. Terhart, H. Bennewitz, & M. Rothland

Lehrnplan 21 Rahmeninformationen 2014, Deutschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Luzern 2014

Prognose zum Lehrerbedarf in Bayern 2017, Bayerisches Staatsministerium für Bildungs und Kulturs, Wissenschaft und Kunst

Prokopczuk, A., (2012). Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy. Managment and Buisnes Administration Central Europe 5/2012,29–49.

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – informacja o wynikach kontroli 2016, Najwyższa Izba Kontroli 2017

Reinfried, U., (2000). Geographieunterricht in Schweizer Gymnasien nach Maturitätsreform-Eine Analyse der neun Geographielehrpläne. Geographica Helvetica, 55, 204–2017

Rivkin, S. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Educational Research, 73(2), 471–458.

Słocińska, A,. (2013). Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy – ujęcie interpretatywne. Studia Ekonomiczne, 161, 153–161.

Wolter, S., Denzler. S., Weber. B. (2003). Betrachtungen zum Arbeitsmarkt der Lehrer in der Schweiz. Vierteljahrshefte zur wirtschaftsforschung 72, 305–319.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.