Ocenianie kształtujące w geografii: oczekiwania uczniów w nowej rzeczywistości edukacyjnej

Monika Borgiasz

Abstrakt


Jednym z podstawowych celów edukacji, w tym edukacji geograficznej, było i jest nadal stworzenie uczniowi takich warunków, by mógł osiągać sukces na miarę swoich zdolności. By cele te zostały spełnione należy prawidłowo interpretować role i funkcje oceny. Ocenianie jest kompetencją trudną i złożoną. Jej wielowymiarowość jest związana z umiejętnościami nauczyciela oraz jego znajomością celów i zasad oceniania. We współczesnej edukacji, także geograficznej coraz częściej możemy spotkać się z ocenianiem kształtującym. To rodzaj oceniania, w którym zarówno uczeń, jak i nauczyciel otrzymują zwrotną informację o postępach w osiągnieciach. Na tej podstawie ocenia się przebieg procesu kształcenia. W opinii wielu specjalistów i nauczycieli, w tym geografów, taki rodzaj oceniania pozwala na skuteczniejsze i bardziej efektywne kształcenie. Uczeń wie, w jaki sposób racjonalnie przezwyciężać trudności.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań sondażowych, którymi objęto uczniów wybranych krakowskich szkół podstawowych (od września 2017 r. 8-letniej szkoły podstawowej) we wrześniu 2018 r. Celem badania było uzyskanie opinii uczniów na temat oceniania kształtującego oraz spojrzenia na obecny system oceniania w świetle zmian w edukacji. Uzyskane dane pozwoliły na ukazanie oceniania kształtującego z perspektywy uczniów. Geografia, to przedmiot nauczania, w którym ocenie podlegają nie tylko wyniki pracy, ale także wkład pracy, zainteresowania i postawy.

Słowa kluczowe


edukacja, geografia, ocenianie kształtujące

Bibliografia


Bereźnicki F. (2007). Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., William D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć. „Biblioteka Akademii SUS”, Warszawa: Civitas.

Black P., Wiliam D. (1998a). Assessment and Classroom Learning. [w]: Assessment In Education: Principles, Policy & Practice, nr 5/1, 7–74.

Bloom B. S., Hastings J. T., Madaus G. F. (1971). Handbook on Formative And Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.

Brookhart S. (2009). Editorial, Educational Measurement: Issues and Practices. No. 1.

Brophy J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Brzezińska A. i Misiorna E. (1998). Ocenianie opisowe w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań

Cardinet, J. (1989). Evaluer sans juger. [w]: Revue Francaise de Pedagogie. nr 88, 41–52.

Encyklopedia Pedagogiczna. (1997). (red). W. Pomykało. Warszawa: Fundacja ,, Innowacja”, 463.

Legendre R. (1993). Dictionnaire actuel de l’Education. Montreal: Guerin.

Nicols P.D., Meyers J.L., Burling K.S. (2009). A Framework for Evaluating and Planning Assessments Intended to Improve Student Achievement. Educational Measurement: Issues and Practices, No. 3.

Niemierko N. (2010). Między prawdą a skutecznością – perspektywy oceniania szkolnego, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Teraźniejszość i przyszłość oceniania kształtującego, Kraków: GRUPA TOMAMI.

Sadler R. (1989). Formative Assessment and the Design of Instructional Systems. [w]: Instructional Science, nr 18, 119–144.

Sadoń- Osowiecka T. (2010). Funkcje oceniania według studentów- przyszłych nauczycieli geografii. Refleksje dydaktyka przedmiotowego, [w:] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Uniwersytet Gdański, 589–594

Scriven M. (1967). The Methodology of Evaluation. [w]: R. Tyler, R. M. Gagne, M. Scriven, (red.), Perspectives of Curriculum Evaluation. Chicago: Rand Mac Nally, 39–83.

Sterna D. (2014). Uczę (się) w szkole. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Stróżyński K. (2010). Ocenianie kształtujące w polskiej szkole, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Teraźniejszość i przyszłość oceniania kształtującego, Kraków: GRUPA TOMAMI.

Szyling G. (2008). Strategia przejścia czy przetrwania? Czyli dokąd zmierza ocenianie szkolne, [w:] D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła?. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.