Technologie informacyjno-komunikacyjne a kształcenie geograficzne... w zreformowanej szkole

Agnieszka Świętek, Roksana Zarychta, Paweł Struś

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego artykułu są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w kształceniu geograficznym według nowej podstawy programowej z 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2017). Na potrzeby analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, opracowano pięć modeli dotyczących włączania TIK do praktyki szkolnej. Od najprostszych modeli, które polegają na wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych na lekcje geografii w Internecie przez nauczyciela, po najbardziej zaawansowane – związane z obecnością TIK podczas całego procesu kształcenia. Każdy kolejny model charakteryzuje się coraz większym zaangażowaniem nauczycieli i uczniów w wykorzystywaniu TIK w praktyce szkolnej. Z analizy nowej podstawy programowej do geografii wynika, że zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej wybrane treści powinny być realizowane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione w opracowaniu przykłady darmowych narzędzi TIK („Worldometers”, „Gry geograficzne. Graj i poznawaj świat”, „Kineticcity”, „Ventusky”, „LearningApps” oraz „Scholaris”) stanowią doskonałe środki dydaktyczne. Ułatwiają uczniowi lepiej zrozumieć różne, czasami złożone zagadnienia geograficzne.

Słowa kluczowe


technologie informacyjno-komunikacyjne; TIK; edukacja geograficzna; nowoczesne środki dydaktyczne

Bibliografia


Bitner, N., Bitner, J. (2002). Integrating Technology into the Classroom: Eight Keys to Success. Journal of Technology and Teacher Education, 10(1), 95–100.

Gaible, E., Burns, M. (2005). Using technology to train teachers: appropriate uses of ICT for teacher professional development in developing countries. Washington, DC: infoDev/World Bank.

Groenwald, M. (2015). Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 13–25.

Hibszer, A., Szkurłat, E. (2015), Wstęp. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 7–8.

Jacobsen, M., Clifford, P., Friesen, S. (2002). Preparing teachers for technology integration: Creating a culture of inquiry in the context of use. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(3), 363–388.

Klimczuk, A. (2010). Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 92–107.

Liu, S. (2011), Factors related to pedagogical beliefs of teachers and technology integration. Computers & Education, 56(4), 1012–1022.

Making sense of a world in motion (2015). Ernst & Young Global Limited report, dostęp: 2018.10.09. Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf

Malikowski, J. (2014). Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy cywilizacyjne. Podstawy Edukacji, 7, 85–123.

Piróg, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 109–121.

Podgórski, Z. (1991). Podnoszenie skuteczności nauczania geografii przez zastosowanie mikrokomputerów. Geografia jako nauka i przedmiot nauczania w Polsce. Toruń: UMK, 21–29.

Podgórski, Z. (1992). Podnoszenie skuteczności nauczania geografii przez zastosowanie mikrokomputerów. W: Materiały na 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. I Konferencja „Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu”, Kraków 26–29 czerwca 1992 r. Kraków: Oddział Krakowski PTG, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, 119–121.

Puma, M.E., Chaplin, D., Pape, A.D. (2000). E-rate and the digital divide: A preliminary analysis from the integrated studies of educational technology. Washington, DC: U.S. Department of Education.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. poz. 356/2017.

Sandholtz, J.H., Ringstaff, C., Dwyer, D.C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College.

Smerdon, B., Cronen, S., Lanahan, L., Anderson, J., Iannotti, N., Angeles, J. (2000). Teachers’ tools for the 21st century: A report on teachers’use of technology (Statistical Analysis Report NCES 2000-102). Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Szczęsna, J., Gawrysiak, L. (2015). Potrzeby nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności związanych z TIK oraz ograniczenia w korzystaniu z narzędzi informatycznych. W: A.Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 123–135.

Szkurłat, E., Hibszer, A., Piotrowska, I., Rachwał, T. (2017). Geografia. Szkoła podstawowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania, dostęp: 2018.20.02. Pozyskano z: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/Geografia/

Tomczewska-Popowycz, N. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach geografii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 137–149.

Źródła internetowe – dostęp 2018.10.15:

http://gombis.pl/Geograficzne

http://platforma.eduscience.pl/users/sign_in

http://scholaris.pl

http://scholaris.pl/onnas

http://scholaris.pl/zasob/105505?eid()=SRE&sid()=GEO5&bid=0&iid=&api=

http://www.chmury.pl

http://www.epodreczniki.pl/begin/

http://www.epodreczniki.pl/begin/o-projekcie/

http://www.geozone.pl/slownik_geograficzny,slowniczek_geograficzny.html

http://www.gry-geograficzne.pl

http://www.gry-geograficzne.pl/about.html

http://www.gry-geograficzne.pl/jeziora.html

http://www.kineticcity.com/mindgames/warper/

http://www.worldometers.info/about/

http://www.worldometers.info/pl/

https://encyklopedia.pwn.pl

https://learningapps.org

https://learningapps.org/1354241

https://learningapps.org/index.php?category=6&s=

https://www.google.com/maps

https://www.lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/tik/5044,Interaktywne-aplikacje-LearningAppsorg-cz-1.html

https://www.ventusky.com

https://www.ventusky.com/?p=52.0;20.1;5&l=temperature-2m

https://www.ventusky.com/about

https://www.youtube.com/results?search_query=filmy+geograficzne


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.