Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność turystyczną Polonii mieszkającej w Metropolii Chicago

Kamila Ziółkowska-Weiss

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest opracowano czynniki, które wpływają na aktywność turystyczną. W artykule omówiono własny model aktywności i destynacji turystycznej dla ogółu amerykańskiej populacji z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Autorka przedstawiło wyniki badań empirycznych, które przeprowadziła na 1014 osobach (z podziałem na 7 podgrup wiekowych). Przeanalizowano najważniejsze czynniki oraz inhibitory (bariery) decydujące o aktywności turystycznej oraz wyborze destynacji turystycznej przez Polonię zamieszkującą Chicago. Omówiono wybrane wskaźniki organizacji turystyki i takie aspekty, jak zagospodarowanie turystyczne oraz dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, które to decydują o aktywności turystycznej i wyborze destynacji wśród ankietowanej grupy badawczej.

Słowa kluczowe


aktywność turystyczne; Chicago; Polonia; organizacja turystyki

Bibliografia


Alejziak, W. (2007). Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych. Folia Turistica, 18, 59–89.

Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Wydawnictwo AWF.

Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: Międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm, 21(1–2), 7–16.

Bytniewski, M., Huk-Wieliczuk, E. (2005). Bariery uczestnictwa studentów turystyki i rekreacji w wykorzystaniu czasu wolnego. W: J. Ożdżański (red.), Rekreacja, turystyka, kultura: w zagospodarowaniu czasu wolnego. Gdańsk: Wydawnictwo AWFiS, 247-253.

Cook, S., Perry, T., Ward, G. (2001) USA część zachodnia, praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.

Haukeland, J.V. (1990). Non travellers: The flip side of motivation. Annals of Tourism Research, 17(2), 172–184.

Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Wydawnictwo Ostoja.

Kurek, W. (2008). Historia turystyki. W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.

Lijewski, T., Mikułowski. B., Wyrzykowski J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.

Sojka, E. (2003). Statystyka w przykładach i zadaniach. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.

Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford: Butterworth Heinemann.

Warszyńska, J. (1999). Główne problemy badawcze geografii turyzmu. Turyzm, 9(1), 38.

Zaczyński, W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 85–101.

Ziółkowska-Weiss K., (2017). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 32–49.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.