Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Franciszek Mróz

Abstrakt


Przedmiotem badań jest odcinek Drogi św. Jakuba o nazwie Małopolska Droga św. Jakuba, która prowadzi z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku – w sumie 317 km szlaku. Autor prezentowanego opracowania brał udział w pracach nad znakowaniem tego odcinka Camino de Santiago, a w latach 2013–2016 dwukrotnie także przeszedł cały odcinek drogi, dokonując szczegółowej waloryzacji szlaku.

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba została wykonana z zastosowaniem metody bonitacji punktowej, którą zaadoptował w odniesieniu do tematycznych szlaków turystyczno-kulturowych jako produktów turystycznych Armin Mikos von Rohrscheidt. Ocenie poddano kluczowe obiekty dla funkcjonowania szlaku (związane przede wszystkim z kultem św. Jakuba), zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjną oraz wydarzenia tematyczne. Dokonano także ogólnej oceny funkcjonowania szlaku oraz wskazano rozwiązania, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój tego odcinka Drogi św. Jakuba. W opracowaniu zebranych wyników badań posłużono się metodami kartograficzną i opisowo-analityczną.

Przeprowadzona waloryzacja Małopolskiej Drogi św. Jakuba metodą opracowaną przez A. Mikos von Rohrscheidt wykazała, że badany odcinek Camino de Santiago należy zakwalifikować jako szlak o dużym potencjale turystycznym. Liczba punktów jaką przypisano Małopolskiej Drodze św. Jakuba (704 pkt) wyróżnia ten szlak spośród waloryzowanych już odcinków Drogi św. Jakuba. Małopolski Szlak Jakubowy należy także do najbardziej uczęszczanych przez turystów i pielgrzymów odcinków Camino de Santiago w Polsce. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać mocne i słabe strony całego szlaku, jego dużą atrakcyjność turystyczną, koordynację, a także braki. Mankamenty wynikają w dużej mierze z krótkiego okresu funkcjonowania szlaku, a także z faktu, że działania podejmowane przez koordynatora szlaku – tj. członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych są wykonywane na zasadach wolontariatu. Konieczna jest dalsza praca nad poprawą infrastruktury turystycznej, a także ponowienie działań informacyjnych o Drodze św. Jakuba wśród mieszkańców gmin przez które przebiega szlak.


Słowa kluczowe


Camino de Santiago; Droga św. Jakuba; Małopolska Droga św. Jakuba; pielgrzymowanie; potencjał turystyczno-kulturowy; waloryzacja; turystyka religijna

Bibliografia


Cerkaski, T. (2012). Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba. Turystyka kulturowa, 6/2012, 58–78.

Duda, T., (2014). Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, Turystyka kulturowa, 12/2014, 71–97.

Hodorowicz, I., Mróz, F. (2008). Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków). W: Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 79–93.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp 25 października 2017]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001260/U/D20171260Lj.pdf (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) [dostęp 25 października 2017]

http://www.ptsm.org.pl/ [dostęp 25 października 2017]

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp 25 października 2017]

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/dla-samorzadow/parki-kulturowe/index.php?sphrase_id=42017 [dostęp 25 października 2017]

Leszczycki, S. (1937a). Podhale, jako region uzdrowiskowy. Rozważania z geografii turyzmu, Prace Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1(1937).

Leszczycki, S. (1937b). Zagadnienia geografii turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2(1937).

Łęcki, W. (red.) (2005). Kanon Krajoznawczy Polski. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj” Sp. z o.o.

Łygas, M., Grdeń, W., Winiarski, M. (2010). Małopolska Droga św. Jakuba. Przewodnik. Piastów: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”.

Mikos von Rohrscheidt, A., (2010). Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Kraków: Wydawnictwo „PROKSENIA”.

Mróz, F. (2014). Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2013 r. – grudzień 2014 r. W: A. Jackowski, F. Mróz (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 419–439.

Mróz, F. (2014). Małopolska Droga św. Jakuba – geneza, rozwój, nowe wyzwania i perspektywy rozwoju. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 47(2014), 22–31.

Mróz, F. (2016). Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku. W: P. Roszak, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 3. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 177–202.

Mróz, F. (2017). How has Camino developed? Geographical and Historical Factors behind the Creation and Development of the Way of St. James in Poland. W: E. Alarcón, P. Roszak (red.), The Way of St. James: Renewing Insights. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, 59–80.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi? W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 277–295.

Mróz, Ł. (2016), Geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce (praca doktorska pod kierunkiem E. Bilskiej-Wodeckiej) mps, Kraków: Archiwum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Witkowska, A. (2002). Wezwania św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu. W: R. Knapiński (red.), Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 107–123.

Wyrwa, A.M. (2009). Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela. Lednica–Poznań.

Wyrzykowski, J. (2010). Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. W: B. Meyer (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 33–42.

Zimny, U. (2009). Małopolska Droga św. Jakuba. Sandomierz – Kraków. Przewodnik Pielgrzyma. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.