Samorząd regionalny w Polsce a proces wdrożenia turystyki zrównoważonej – role, możliwości i odpowiedzialność w świetle formalno-prawnych kompetencji

Marek Hendel

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest określenie roli, możliwości i odpowiedzialności samorządu regionalnego we wdrożeniu turystyki zrównoważonej w świetle formalno-prawnych kompetencji. Przedmiot badań uszczegółowiono, odwołując się do struktury podziału terytorialnego Polski. W artykule zostały omówione kompetencje samorządu regionalnego w Polsce dotyczące turystyki. Rozważaniom poddano również udział samorządu regionalnego w Polsce w rozwoju turystyki zrównoważonej. Zwrócono uwagę na różnice między odpowiedzialnością samorządu regionalnego za rozwój turystyki a rozwój turystyki zrównoważonej, jak również wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju. Wskazano również na „dualną” rolę samorządu regionalnego, wynikającą z konieczności działań opartych na formalno-prawnych kompetencjach oraz dobrowolnością działań samorządów, wynikających z chęci zmian. Realizację celu głównego artykułu sprowadzono do ogólnej dyskusji, która może stać elementem dalszych badań nad wskazaną problematyką.

Słowa kluczowe


samorząd regionalny; samorząd terytorialny; turystyka zrównoważona; zrównoważony rozwój

Bibliografia


Barr, S. (2012). Environment and society: Sustainability, policy and the citizen. Ashgate Publishing Ltd.

Bramwell, W., Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An evolving global approach?, Journal of Sustainable Tourism, 1(1), 1–5.

Edgell, D. (2006). Managing sustainable tourism – A legacy for the future. Haworth Press.

Fuchs, D.A., Lorek, S. (2005). Sustainable consumption governance: A history of promises and failures, Journal of Consumer Policy, 28(3), 261–288.

Gospodarek, J. (2007). Prawne aspekty ruchu turystycznego. W: B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: PWN.

Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015. (2008). Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.

Laitamaki, J., Hechavarría, L.T., Tada, M., Liu, S., Setyady, N., Vatcharasoontorn, N., Zheng, F. (2016). Sustainable Tourism Development Frameworks and Best Practices: Implications for the Cuban Tourism Industry, Managing Global Transitions, 4(1), 7–29.

Lane, B. (2009). Thirty years of sustainable tourism. Drivers, progress, problems – and the future, W: S. Gössling, C.M. Hall, D.B. (red.), Sustainable tourism futures: Perspectives on systems, restructuring and innovations. Routledge.

Lebiedowska, B. (2010). Some aspects of sustainable development in tourism of metropolises and metropolitan regions. Sustainable tourism in metropolises, Polish Journal of Sport and Tourism, 17(3), 147–152.

Lemay, M.H., Rogers, C. Martin, D. (2014). Sustainable Tourism in Belize. Inter-American Development Bank.

Lorek, E. (2011). Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 90, 103–112.

Majewska, J. (2008). Zaangażowanie samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości na obszarach w początkowym etapie rozwoju funkcji turystycznej gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 98, 123–144.

Meyer, B. (2011). Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji, W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: PWN.

Midor, K. (2012). Ekonomia zrównoważonego rozwoju alternatywą dla współczesnej gospodarki światowej. W: W. Biały, J. Kaźmierczak (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego.

Mika, M. (2008). Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.

Mika, M. (2015). Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji, Turyzm, 25(1), 9–18.

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, „Prace habilitacyjne”, 24. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Nowak, S., Franczak, A. (2013). Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki, W: S. Nowak (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Olejarczyk, E. (2016). Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2, 119–140.

Panfiluk, E. (2011). Problemy zrównoważonego rozwoju w turystyce, Economy and Management, 2, 60–72.

Para, A. (2013). Zasady zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i szanse dla branży turystycznej, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja. Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski, 11/1, 5–16.

Pawlicz, A. (2008). Lokalna i regionalna gospodarka turystyczna. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN.

Pawlicz, A. (2009). Zrównoważony rozwój jako podstawa rozwoju turystyki w regionie. W: B. Meyer, D. Milewski (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: PWN.

Puciato, D., Grabiński, T. (2015). Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego, Folia Turistica, 34, 43–67.

Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576.

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884.

Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.

Vernon, J., Essex, S., Pinder, D., Curry, K. (2005). Collaborative policymaking: Local sustainable projects, Annals of Tourism research, 32(2), 325–345.

Wodzikowski, C. (2009). Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r., Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 4(1), 83–92.

Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.