Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Monika Borgiasz

Abstrakt


Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny charakter, co powoduje niejednolitość pojęciową oraz mnogość jego definiowania.

Celem artykułu jest dokonanie analizy prac teoretycznych, które poświęcone są regionalizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli we współczesnej geografii, oraz prezentacja regionalizmu w nowej podstawie programowej zreformowanej szkoły podstawowej.


Słowa kluczowe


geografia; nauczanie; region; regionalizm

Bibliografia


Bednarek, S. (1996). W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne. Wrocław–Ciechanów: Wydawnictwo DTSK Silesia, 6.

Bednarek, S. (1999). Współczesne idee regionalizmu. W: J. Słowik, E. Niechcaj-Nowicka (red.), Biblioteka a regionalizm. Materiały konferencyjne. 1996–1998. Wrocław, 5–15.

Bieniada, R. Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, 281–28. Pozyskano z https://pl.glosbe.com/pl/pl/lokalizm

Bukowski, A. (2011). Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.

Chudziński, E. (2013). Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 14.

Damrosz, J. (1987). Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne). Warszawa: Instytut Kultury, 22.

Gąsior-Niemiec, A. Polskie regiony (1999–2009). Studium z perspektywy socjologii pragmatycznej, 21–26. Pozyskano z http://www.mrr.gov.pl

Gilbert, A. (1988). The new regional geography in English and French – speaking countries, Progress in Human Geography, 12.

Gorzelak, G. (1993). Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? Warszawa: UW EIRRiL, 45.

Grzela, J. (2011). Region, regionalizm, regionalizacja – wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 15(1), 11–27.

Hap, W. (2000). Istota regionalizmu i nauczania regionalnego. W: Szkoła a regionalizm, Materiały z sesji popularnonaukowej (Jasło, 21 maja 1999), Jasło: SMJiRJ, 4. Pozyskano z https://men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa

Jałowiecki, B., Szczepański, M.S., Gorzelak, G. (2007). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.

Jonas, A. (1988). A new regional geography of locality, Area, 20.

Kociszewski, A. (2002). Regionalizm mazowiecki, Studia Regionalne i Lokalne, 1.

Kubiak, H. (1994). Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1(71), 29.

Kwaśniewski, K. (1987). Region kulturowy. W: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa: PWN.

Latoszek, M. (1993). Regionalizm w procesie przemian – wprowadzenie do zagadnienia. W: M. Latoszek (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Gdańsk: WG, 187–192.

Lemańska, J. (2008). Region, regionalizm, regionalizacja w europejskiej przestrzeni pojęciowej. W: K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie. Wrocław, 133–157.

Markocka, M. (2014). Regionalizm w Polsce – tradycja i współczesność (wybrane zagadnienia), Seminare, 35(3), 147–157.

Markusen, A. (1983). Region and regionalism, W: F. Moulaert, P.W. Salinas (red.), Regional analysis and the new international division of labour. application of a political economic approach. Boston: Kluwer and Nijhoff.

Nikitorowicz, J. (1996). Edukacja regionalna wielokulturowa i międzykulturowa. W: H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne „Edytor”, 335–344.

Poniedziałek J. (2011). Regionalizm na Warmii i Mazurach, Studia Regionalne i Lokalne, 46(4), 52.

Rembowska, K. (2002). Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rykiel, Z. (2012). Region jako pojęcie socjologiczne, W: A. Pawłowska, Z. Rykiel (red), Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów, 15–30.

Skorowski, H. (1998). Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK, 34.

Taboł, S. (2015). Regionalizm jako idea, ruch i działalność społeczno-kulturowa, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 3, 89–96.

Thrift, N. (1993). For a new regional geography 3, Progress in Human Geography, 17.

Wilczyński, W. (2003). Autonomia i jedność geografii, Studia metodologiczne. Łódź: ŁTN.

Wójcik, M. (2012). Koncepcja „nowej” geografii regionalnej. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej.

Zelinsky, W. (1973). The cultural geography of the United States, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.