Poczucie tożsamości mieszkańców gmin podmiejskich Krakowa i ich obawy wobec ludności napływowej z miasta

Halina Pawlak

Abstrakt


Obszary wiejskie znajdujące się w bliskiej odległości od miasta wyróżniają się zaawansowaniem przemian społeczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych. Produkcja rolnicza jest wypierana przez inne działalności, a jednym z czynników wspomagających rozwój tego obszaru jest napływ mieszkańców z miast. Obszar definiowany jako strefa podmiejska nie jest łatwy do wyznaczenia. W niektórych delimitacjach brane jest pod uwagę jedynie bezpośrednie graniczenie gminy z miastem. Jednak samo to kryterium jest niewystarczające. Natężenie procesów miastotwórczych, oraz zróżnicowanie funkcjonalne gmin ma kluczowe znaczenie zarówno dla kwalifikacji obszaru jako podmiejskiego, jak również wpływa na postawy mieszkańców tych terenów. Przykładem mogą być badania przeprowadzone w dwóch gminach wiejskich: Igołomii-Wawrzeńczyce oraz Mogilanach. Pomimo, że obie gminy bezpośrednio przylegają do granic Krakowa, znacząco różnią się pod względem rozwoju procesów suburbanizacyjnych. Różnice te były znaczącym kryterium różnicującym poczucie tożsamości i postawy mieszkańców wsi względem osób napływowych z miasta.

Słowa kluczowe


kontinuum miejsko-wiejskie; poczucie tożsamości; postawy; strefa podmiejska

Bibliografia


CBOS (2015). Polacy o bezpieczeństwie w kraju i miejscu zamieszkania. Komunikat badań. 65, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_065_15.PDF

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1989). Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego. W: P. Korcelii, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 152, 139–157.

Falkowski, J. (2009). Zagospodarowanie podmiejskiej przestrzeni geograficznej w Polsce. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska, 217–232.

Gonda-Soroczyńska, E. (2009). Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Zeszyty Naukowe, 4, 149–165.

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Leśniak-Moczuk, K., Moczuk, E. (2002). Podstawy socjologii i psychologii społecznej. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo WSAiZ.

Rykiel, Z. (1999). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne IG i PZ PAN, 170.

Szczepański, M.S. (2004). Regional identity. Within the sphere of basic concepts and research methodology. W: W. Łukowski (red.), Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 6–12.

Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Zborowski, A., Chaberko, T., Grad, N., Kretowicz, P. (2010). Delimitacja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 517–543.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.