Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów

Joanna Nowak

Abstrakt


Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia.

Słowa kluczowe


gmina Czchów; jakość życia; poziom życia; warunki ekonomiczne

Bibliografia


Andrycz, J. (1995). Poziom życia ludności: materiały do studiowania. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach.

Berbeka, J. (2005). Jakość życia ludności w województwie małopolskim: ocena subiektywna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 697, 17–28.

Bieńkuńska, A., Piasecki, T. (red.) (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: GUS.

Bywalec, C. (2012). Ekonomika gospodarstw domowych. Warszawa: PWN.

Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.

Dąbrowa, M. (2011). Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Matematyka, 17, 67–82.

Gotowska, M., Jakubczak, J. (2012). Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce. Pozyskano z www.pte.pl.

Jażdżewska, I. (red.) (2004). Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII.

Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 7–17.

Płaziak, M. (2004). Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych i najmniejszych. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 121–129.

Podolec, B. (2014). Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 6, 25.

Słaby, T. (2004). Nowe ujęcie badań społecznych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, 4, 57–66.

Sobala-Gwosdz, A. (2004). Poziom życia w miastach województwa podkarpackiego a ich położenie, funkcje i pozycja w hierarchii. W: I Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 107–120.

Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Pomiar i ocena jakości życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 8, 19–36.

Szulc, A. (2007). Dochód i konsumpcja. W: T. Panek (red.), Statystyka Społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 131–163.

Warzecha, K. (2009). Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej– analiza taksonomiczna. Gospodarka polska po 20 latach transformacji: Osiągnięcia, problemy i wyzwania, 19–32.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne.

Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.