Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych

Sławomir Dorocki

Abstrakt


Od prawie dwóch wieków turyści krajowi i zagraniczni przybywają do Krynicy kuszeni walorami przyrodniczymi oraz rozbudowaną infrastrukturą. Współcześnie rozwój uzdrowiska powiązany jest w dużej mierze z rozwojem usług rekreacyjnych i sportowych. Lokalizacja kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej wpłynęła na intensyfikację regionalnego narciarstwa oraz zmiany w strukturze gości kurortu. W okresie przeprowadzonych badań na terenie gminy Krynicy-Zdroju działało siedem ośrodków narciarskich w tym dwa w Tyliczu, wchodzącego w skład gminy uzdrowiskowej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w sezonie narciarskim 2012/213 dokonano próby określenia preferencji klientów stacji narciarskich oraz wykorzystania infrastruktury narciarskiej i towarzyszącej. Badania przeprowadzono w dwóch najpopularniejszych stacjach narciarskich: dużym kompleksie Jaworzyna Krynicka oraz na stacji rodzinnej Master-Ski w Tyliczu. Ankietą objęto również stację narciarską Arena w Słotwinach. Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że wszytkie badane stacje zyskały uznanie w oczach klientów. Potwierdziło to zasadne dokonanie specjalizacji wyciągów przez inwestorów. Klienci stacji narciarskich wykazują dużą aktywność konsumencką w stosunku do innych działów gospodarki: hotelarstwa, gastronomii czy handlu. Dalszy rozwój gminy Krynicy-Zdroju powinien być nadal silnie powiązany ze sportami zimowymi, przy równoczesnej konsolidacji infrastruktury narciarskiej oraz poszerzenia ofert towarzyszących wyjazdom na narty.

Słowa kluczowe


Jaworzyna; Krynica; narciarstwo; narty; stacje narciarskie; Tylicz; wyciągi

Bibliografia


Argasiński, W. (2014). Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska). Handel Wewnętrzny, 6 (353), 157–170.

Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9–23.

Berbeka, J. (2014). Strategiczne znaczenie ośrodków narciarskich i turystycznych dla gospodarki narodowej. Referat wygłoszony na konferencji Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Sporty zimowe i turystyka w symbiozie. Zrozumienie dynamiki rynku turystycznego kluczem do sukcesu branży narciarskiej. 2–4 czerwca 2014 r. w Białce Tatrzańskiej.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 267–284.

Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 5–17.

Čuka, P., Dorocki, S., Rachwal, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 5 Vol. 3, 189–196, DOI: 10.5593/SGEM2015/B53/S21.024.

Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: UG Krynica.

Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 81–87.

Dorocki, S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness, Current Issues of Tourism Research, 4, 50–57.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2013, Vol. II, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 89–96, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012,309–316.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88–116.

Dorocki, S., Raźniak, P., Obirek, D. (2014). Rozwój infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 59–77.

Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 175–184.

Dorward, S., Moreau, P. (1997). French Ski Resorts and North American Competition. Cahiers Espace, 51, 48–51.

Fächer, S. (1925). Towarzystwa narciarskie w okresie lat 1914–24. Narciarstwo Polskie. Rocznik Polskiego Związku Narciarskiego, Tom I. Kraków: Związek Główny Polskiego Związku Narciarskiego, 63–84.

Flagestad, A., Hope, Ch.A. (2001). Strategic Success in Winter Sports Destinations: a Sustainable Value Creation Perspective. Tourism Management, 22, 445–461.

Hudson, S., Ritchie, B., Timur, S. (2004). Measuring Destination Competitiveness: An Empirical Study of Canadian Ski Resorts. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1, 79–94.

Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Krzesiwo, K. (2015). Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne, 141, 117–140.

Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 233–244.

Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95–110.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy, Kraków: IGiGP UJ.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 303–318.

Sánchez Pulido, L., Daries Ramón, N., Cristóbal Fransi, E. (2016). Economic sustainability and financial situation of the alpine ski resorts on the Catalan Pyrenees. Intangible Capital, 12(5), 1451–1483. DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.823.

Skalska, T. (2012). Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych. Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 35, 21–36.

Telega, E. (2016). Wykorzystanie zasobów naturalnych jako przejaw oddolnej przedsiębiorczości w gminie Rymanów. Niepublikowana praca dyplomowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej.

Teneta-Płotkowiak, J., Swędzioł, W. (2006). Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(9), 267–277.

Żemła, M., Żemła, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. Turyzm, 16, 1, 71–83.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.