Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ośrodków narciarskich – studium przypadku stacji Podstolice-SKI

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Robert Pyrc

Abstrakt


Cechą współczesnej turystyki jest przejście od typu pasywnego do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym różnorakich aktywności sportowych. W związku z tym wiele miejscowości posiadających odpowiednie walory przyrodnicze realizuje usługi rekreacyjno-sportowe. Narciarstwo zjazdowe i snowboarding to dyscypliny aktywności ruchowej, które w Polsce mają dużą popularność. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój nowych ośrodków narciarskich, jak i duże inwestycje w obrębie ośrodków już istniejących. Na przykładzie ośrodka Podstolice-SKI, zlokalizowanego w obrębie wschodniej części Pogórza Wielickiego, mającego w części zaspokoić zapotrzebowanie na usługi narciarskie mieszkańców aglomeracji krakowskiej, autorzy podjęli próbę analizy bieżącej działalności ośrodka oraz w oparciu o dane klimatologiczne, uzyskane z reprezentatywnych stacji pomiarowych IMGW-PIB, analizowali jego rozwój w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe


ośrodek narciarski; Podstolice-SKI; Pogórze Wielickie; zmiany klimatu

Bibliografia


Adaptacja do zmian klimatu (2015, 18 października). Pozyskano z http://klimada.mos.gov.pl/

Baranowska-Janota, M. (1978). Metoda wyznaczania terenów dla narciarstwa zjazdowego. Człowiek i środowisko, t. 2, z. 2, 43–51.

Bokwa, A., Matuszyk, K. (2005). Występowanie zjawisk atmosferycznych niekorzystnych dla rolnictwa na Pogórzu Wielickim. Woda – Środowisko – Obszary wiejskie, 5, 57–68.

Chudy-Hyski, D., Cieślikowski, K., Żemła, M. (2008). Jakość oferty polskich ośrodków narciarskich. Ekonomia, 21, 172–197.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 77–98.

Gołembski, G. (red.) (2002). Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Poznań: AE.

Hess, M. (1965). Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 11, 1–267.

Hudson, S. (2000). Snow Business. A Study of the International Ski Industry. London: Cassel.

Klisiński, J. (1994). Marketing w sporcie. Warszawa: Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu.

Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 233–244.

Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95–110.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: IGiGP UJ.

Limanówka, D. (2008). Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978–2003 (na przykładzie stacji Dobczyce). Prace Geograficzne, 119, 9–28.

Mika, M. (2009). Ski tourism in the Polish Carpathians – present state and issues of development. Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, 14, Presov, 198–208.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Raport CBOS. (2013). Aktywność fizyczna Polaków, Warszawa, 2013 (online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF).

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. (2012). Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Żemła, M. (2005). Ośrodki narciarskie w Polsce, cz. II, Raport końcowy z badań własnych pracowników Katedry Turystyki GWSH. Katowice.

Żemła, M. (2006). Uwarunkowania rozwoju polskich ośrodków narciarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, 345–359.

Żemła, M., Siesicka, A. (2007). Możliwości i szanse wynikające z rozwoju infrastruktury narciarskiej na zwałowiskach poprzemysłowych aglomeracji katowickiej. W: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Zabrze 15–16 września 2006. Katowice, 189–204.

Żemła, M., Żemła, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. Turyzm, 16, 1, 71–83.

http://www.nasniezanie.pl/ (2015, 5 listopada)


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.