Waloryzacja środowiska geograficznego Nadleśnictwa Rymanów pod kątem atrakcyjności turystycznej

Piotr Skóra, Wanda Wilczyńska-Michalik, Maciej Szpiech

Abstrakt


A sudden increase in various tourism forms in Poland in the second half of the twentieth century brought development of natural environment evaluation methods for tourist purposes. Natural and cultural environment values and slight anthropogenic transformations of the Forestry Rymanów created tourists’ interest in this region. The paper presents the scope and ways of evaluating individual components of the natural environment in connection with historical and political changes. Evaluating criteria have been adapted to 9 individual categories (Kucina, 2004), and have been evaluated on a zero-five point scale. The final effect of this work was to calculate the index of tourist attractiveness (Wa) or correct tourism management. The value of the Wa index for the Forestry Rymanów is high –0,8076. This reflects very good ecosystem services to the well-being and health of the incoming people.


Słowa kluczowe


waloryzacja; czynnik atrakcyjności; leśnictwo; metoda punktu podziału na klasy; nadleśnictwo Rymanów; inwentaryzacja przyrody

Bibliografia


Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J., 1992, Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 5–135.

Bielczyk U., 1994, Porosty okazy zielnikowe Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Akademii Nauk, Kraków.

Bródka S., Macias A., 2008, Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym, [w:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Gdańsk–Warszawa, s. 61–75.

Fagiewicz K., Poniży L., 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk–Warszawa, s. 77–89.

Falkowski T., 2007, Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza, Obidziński A., Żelazo W. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 11.

Głowaciński Z., 2001, Polska Czerwona Księga Zwierząt – Kręgowce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Myga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk–Warszawa, s. 101–110.

Pięcioletnia ocena jakości powietrza 2005–2009 w województwie podkarpackim , 2010, Wyniki badań w ramach PMŚ wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów.

Puciato D., Łoś A., 2009, Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska, Politechnika Opolska, Opole, s. 7–20.

Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich. Studium uwarunkowań i barier rozwoju, Warszyńska J. (red.) 2006, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, s. 248.

Warszyńska J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Prace Geograficzne UJ, 27, s. 103–113.

Warszyńska J., 1971, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, Prace Geograficzne UJ, 49, s. 14–35.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.