Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku

Dariusz Nowotnik

Abstrakt


Total permanent migration in Poland at the turn of the 21st century was influenced by the political and economic events (economic transformation and the change of the political system in 1989, and accession to the European Union). Among the types of international migration, temporary emigration prevailed. Emigrants were usually aged between 18 and 39,and came mostly from urban areas. Until the year 2000, the prevailing direction in internal migration was the movement from rural to urban areas, and since then, a reversal of this trend has been observed. Positive net migration was recorded mainly in the suburbs of large cities and suburban municipalities. As a result of this trend, suburbanization and metropolization processes intensified in Poland. On the other hand, agricultural and peripheral areas, as well as smaller towns, have begun to lose their importance and are often characterized by a negative migration balance, as opposed to the suburban areas of the biggest cities in Poland.


Słowa kluczowe


migracje; migracje wewnętrzne na stałe; migracje zagraniczne na stałe; charakterystyka migrantów; suburbanizacja; miasta; gminy

Bibliografia


Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, nr 78 (1–2), s. 3–22.

Fihel A., Tyrowicz J., Kaczmarczyk P., 2008, Migracje powrotne Polaków, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, biuletyn nr 5, Warszawa.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia? Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaczmarczyk P., 2006, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Bezrobocie work.pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE, Warszawa.

Kupiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, nr 181, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Szymańska D., Biegańska J., 2011, Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Laja, A. Ibramowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Śleszyński P., 2006, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich, red. S. Kozłowski, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, nr 2, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok–Lublin–Warszawa, s. 105–123.

Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ośrodek Badań nad Migracjami – Biuletyn Migracyjny, nr 10, s. 1–3.

Warych-Juras A., Gałka J., 2009, Ocena rozmiaru i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, t. 5, IRM, Kraków, s. 61–92.

Woźniak M.G., 2009, Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Warszawa–Kraków, s. 33–44.

Zborowski A., Gałka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D. Ilnicki, K. Janc, Wrocław, s. 27–36.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.