Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli

Wiktor Osuch

Abstrakt


Although Poland has gone through a period of many various trials regarding the introduction of different changes in the educational system (involving everything from types of schools, through levels of teaching, changes in curricula for each school subject, syllabuses and textbooks, to the modification of teaching aims and content for each subject), very little, in fact, has been done to promote the necessary remodelling of work that would ensure the shaping of a truly modern teacher. The author of this article has been conducting research on the development of subject specific and didactic competence of geography teacher trainees for over ten years. Personal and interpersonal competencies of graduates of higher education significantly affect their chances on the labour market. A profile of the graduate should also help potential employers choose competent employees. Information provided in the profile of the graduate enables employers to check whether during the course of studies the potential employee developed the desired skills. The author of this paper believes that acquisition of the appropriate competences by geography students – candidates for teachers – constitutes the most important element of professional training of future teachers, including geography teachers. The subject of the research presented in this paper is the evaluation of professional competence in the field of the socioeconomic system of the contemporary world. Research in this area should successfully contribute to the optimization of the teacher-training process, including geography teacher-training, and to the development of an effective and efficient model of teacher-training and competence acquisition.

Słowa kluczowe


geografia społeczno-ekonomiczna; edukacja; innowacyjność; e-learning; innowacyjne modele kształcenia; innowacyjne specjalności studiów; kompetencje a rynek pracy

Bibliografia


Borowiec M., 2011, Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa–Kraków, s. 9–22

Braun-Thürmann H., 2005, Innovation, Bielefeld [transcript]

Donert K., Charzyński P., Podgórski Z. (red.), 2007, Teaching in and about Europe, Herodot Network for Geography in higher education, Toruń

Gedye S., Chalkley B., 2006, Employability within geography, earth and environmental at science, GEES Subject Centre, University of Plymouth

Gołębniak B. D., 1998, Zmiany edukacji nauczycieli, Wyd. Edytor s.c., Toruń

Grzegorczyk B., 2008, Uwarunkowania i możliwości kształcenia twórczych postaw do własnego rozwoju w akademickiej edukacji nauczycieli, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 211–218

Heron R., Le Hathaway J.T., 2000, An international perspective on developing skills through geography programmes for employability and life: narratives from New Zeland and the United States, Journal of Geography in Higher Education, 24, nr 2, s. 271–276

Jaworska E., 2011, Innowacyjne elementy programu międzynarodowej matury z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Warszawa–Kraków, s. 36–45

Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Kunikowski J., 2009, Zawód współczesnego nauczyciela, [w:] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. Sitarska B., Droba R., Jankowski R. ,Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 171–177

Minkiewicz B., 2001, Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów [w:] Biogramy edukacyjne, red. B. Minkiewicz, T. Szapiro, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP–Hanna Bicz, Warszawa

Osiński Z., 2010, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 57–66

Osuch W., 2008, Kształcenie nauczycieli geografii w nowym systemie studiów w świetle założeń Deklaracji Bolońskiej (w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce), [w:] Geografia we współczesnym systemie kształcenia, red. R. Wiśniewski, W. Gierańczyk, Dokumentacja Geograficzna, nr 38, Warszawa, s. 89–96

Osuch W., 2010, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, Prace Monograficzne, nr 570, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków

Osuch W., 2011a, Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 7, Warszawa–Kraków, s. 333–346

Osuch W., 2011b, Efektywność akademickiego kształcenia kompetencji na studiach podyplomowych z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 162–170

Osuch W., 2012, Sylwetka absolwenta nauczycielskich studiów a jego kompetencje (studium porównawcze), [w:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, red. Z. Podgórski, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, s. 171–192

Osuch W., Rachwał T., 2011, Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, s. 35–46

Owen E., 2001, What skills do employers need?, Journal of Geography in Higher Education, 25, nr 1, s. 121–126

Paśko J. R., 2008, Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 293–299

Piróg D., 2010, Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 67–80

Piróg D., 2011a, Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa–Kraków, s. 23–36

Piróg D., 2011b, Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim, [w:] , Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 139–146

Pearson A.T., 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa

Rachwał T., 2008, Współczesne tendencje na rynku pracy a oferta kształcenia Instytutu Geografii, [w:] Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2007 roku, red. T. Rachwał, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 17–26.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 r., nr 56, poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2004 nr 207, poz. 2110

Wissel von C., 2010, Szkoły wyższe w roku kreatywności, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 77–91

Zioło Z., 1987, Sylwetka nauczyciela geografii, absolwenta wyższej szkoły pedagogicznej, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 65–70

http://geography.upol.cz/so-mgr-ucitelstvi-geografie

http://geography.upol.cz/so-mgr-regionalni-eografie

http://sci.ujep.cz/bakalarske-studium.html


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.