Impact of selected socio-economic factors on migration patterns in Poland

Piotr Raźniak

Abstrakt


This paper identifies the impact of socio-economic development on migrations in Poland. It analyses the influence the development exerts on population’s migrations within the country. In addition, counties were ranked by their socio-economic development on the basis of such criteria as: the average investment in enterprises in PLN per capita, the average number of newly registered business entities per 1,000 inhabitants, a percentage growth in the number of apartments in 2010 against 2005, a monthly gross salary against the national average salary 2005–2010 and the average unemployment rate, from 2005–2010. Averaged data for poviats (administrative region of the 2nd order) reported for 2005 to 2010 were used to eliminate any short-term fluctuations of the economic condition which could come as a result of large investment projects or bankruptcies of enterprises; these could have caused an abrupt rise in unemployment. In consequence, they could trigger a momentary swift in ratios, disfiguring the end result. Next, a typology of poviats followed based on their socio-economic advancement and here the results were confronted with the net population migration index calculated for the analysed period. The typologies closing the paper present the interdependencies of the socio-economic development and movement of people. It was proven that the socio-economic development and its advancement is a factor which influences migrations of population in Poland. A division between a more developed western part of the country and considerably less developed eastern part of the country is showing. Furthermore, the largest cities and their outskirts have the highest economic potential.

Słowa kluczowe


migration; socio-economic development; suburbanization

Bibliografia


Allen, J. (2010). Powerful City Networks: More than Connections, Less than Domination and Control. Urban Studies, 47(13), 2895–2911.

Baum-Snow, N. (2008). Did Highways Cause Suburbanization? Quarterly Journal of Economics, 122, 775–805.

Beaverstock, J.V., (2005). Transnational Elites in the City: British Highly-Skilled Inter-Company Transferees in New York City’s Financial District. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(2), 245–268.

Bogdański, M. (2012). Socio-economic potential of Polish cities – a regional dimension. Bulletin of Geography. Socio-economic series, 17, 13–20.

Boyle, P. (1994). Metropolitan out-migration in England and Wales, 1980–81. Urban Studies, 31(10), 1707–1722.

Champion, A.G., (1994). International migration and demographic change in the developed world. Urban Studies, 31(4/5), 653–677.

Cromartie, J., Nelson, P. (2009). Baby Boom Migration and Its Impact on Rural America. Economic Research, 79.

Długosz, Z. (1992). Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Długosz, Z. (1985). Typologia i rejonizacja migracji ludności w Makroregionie Południowo-Wschodnim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Domański, B. (2010). Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów. In: S. Ciok, P. Migoń (ed.), Przekształcenia struktur regionalnych – aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 263–274.

Dorocki, S. (2008). Zmiany struktury osadniczej Francji w oparciu o metody analizy wielkości miast. In: J. Słodczyk, E. Szafranek (ed.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacyjnych, seria Miasta w okresie przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 161–172.

Dorocki, S. (2012). Regional Differentiation in the Development of French Towns – Quantitative Analysis. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 3(29), 13–31.

Derudder, B., Taylor, P., J., Ni, P., De Vos, A., Hoyler, M., Hansens, H., Basens, D., Huang, J., Witlox, F., Shen, W., Yang, X. (2010). Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, 2000-08. Urban Studies, 47, 1861–1877.

Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce. Warszawa: Prace IGiGP PAN, 148.

Gałka, J., Warych-Juras, A. (2011). Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce. In: J. Słodczyk (ed.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole: Uniwersytet Opolski, 147–158.

Gawryszewski, A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności. Warszawa: Prace Geograficzne IG PAN, 109, 55.

Gordon, P., Richardson, H., W., Yu, G. (1998). Metropolitan and non-metropolitan employment trends in the US: recent evidence and implications. Urban Studies, 35(7), 1037–1057.

Grochowski, M. (2004). Suburbanizacja w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład strefy podmiejskiej Warszawy). In: I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). Łódź: Uniwersytet Łódzki, 87–96.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2011). Łódź u progu XX wieku. Studia Miejskie, 4, 131–138.

Johnson, K.M., Macieski, R. (2009). Demographic Trends in the Manchester-Nashua Metropolitan Area. New Hampshire: University Of New Hampshire.

Knox, P.L. (1994). An introduction to urban geography. New Jersey: Prentice Hall.

Kopecky, K., Suen, R. (2009). A Quantitative Analysis of Suburbanization and the Difusion of the Automobile. Rochester: The 2005 NBER Urban Economics Working Group Meeting.

Korenik, S. (2011). Nowe realia gospodarcze na początku XXI wieku a urbanizacja. Studia Miejskie, 4, 39–46.

Köhler, W. (2008). Suburbanization and Homeownership Rates. Zurych: Institute for Empirical Research in Economics University.

Kurek, S., Gałka, J., Wojtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Kurek, S. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 87–104.

Kurekova, L. (2013). Welfare Systems as Emigration Factor: Evidence from the New Accession States. Journal of Common Market Studies, 51(4), 721–739.

Lisowski, A. (2004). Zmiany warunków życia w aglomeracji warszawskiej w latach 1995-2000. In: I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). Łódź: Uniwersytet Łódźki, 128–131.

Nabavi, A., H. (2009). Migrant, Marginality and Suburbanization, a Conceptual Framework. European Journal of Social Science, 9(2), 350–355.

Nowotnik, D. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 3(126), 138–152.

Mason, J.R., Nigmatullina, L. (2011). Suburbanization and Sustainability in Metropolitan Moscow. Geographical Review, 101(3), 316–333.

Nagyváradi, L., Szebni, A., Rábay, A. (2011). Modeling the suburbanization of the Budapest agglomeration (Hungary) with GIS methods the aspect of the sustainable development. 2011 International Conference on Asia Agriculture and Animal IPCBEE.

Ossowicz, T., Polański, T. (2005). Planowanie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Biuletyn KPZK PAN, 221, 244–256.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 72–83.

Ravenstein, E.G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 196–199.

Raźniak, P. (2007). Migration processes in selected metropolitan areas of Poland in the years 2000–2005. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8, 125–139.

Raźniak, P. (2009). Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary. In: A. Chodyński (ed.), Współczesne Zagadnienia Zarządzania przedsiębiorstwo – biznes – region. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 109–121.

Raźniak, P. (2012a). Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 129, 63–81.

Raźniak, P. (2012b). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 6(4), 41–52.

Raźniak, P. (2013a). Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego. In: P. Raźniak (ed.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 45–66.

Raźniak, P. (2013b). Globalne powiązania metropolii europejskich – próba typologii. Studia Miejskie, 9, 83–94.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Influence of the societal security level on population migrations in Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 2–12.

Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in Population and economy in Śląskie Voivodeship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16, 90–106.

Rykiel, Z., Żurkowa, A. (1981). Migracje między miastami: systemy krajowe i regionalne. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 140, 138–188.

Sassen, S. (1994). Cities in a World Economy. Thousand Oaks C.A.: Pine Forge Press.

Sýkora, L., Ouredenek, M. (2007). Sprawling post-communist metropolis: Commercial and residential suburbanization in Prague and Brno, the Czech Republic. GeoJournal, 91, 209–233.

Szajnowska, A. (1979). Migracje ludności między miastami Konurbacji Górnośląskiej w okresie 1974–1976. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Enterprise and classical factors of its location on the market. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 13–22.

Szymańska, D., Biegańska, J. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. In: J. Słodczyk (ed.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania

na początku XXI wieku. Opole: Uniwersytet Opolski, 13‒38.

Wall, R.S., Knaap van der, B. (2011). Sectoral Differentiation and Network Structure Within Contemporary Worldwide Corporate Networks. Economic Geography, 83(3), 267–308.

White, B. (1993). The social geography of immigrants in European cities: the geography of arrival. T. King (ed.), The New Geography of European Migrations. London, 47–66.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2004). The Urban Quality of Life Assesment Along The Section: Cracow City Centre – Town of Skała. Prace Geograficzne, 114.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2006). Uczestnictwo w kulturze jako przejaw miejskiego stylu życia w regionie miejskim Krakowa. In: B. Górz (ed.), Urbanizacja i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 203–213.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2011). Regional Differences In The Standard of Living In Poland (Based on Selected Indices). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 31–36.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. ( 2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37–50

Zborowski, A., Chaberko, T., Kretowicz, P. (2011). Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa. In: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (ed.), Przemiany społeczno-przestrzenne w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 49–72.

Zdrojewski, E. (2000). Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty ludności i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975–1996. Koszalin: Politechnika Koszalińska.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.