Impact of urban regeneration on the socio-economic activation of the Old Town in Bielsko-Biała

Marcelin Makowski

Abstrakt


The author paid attention to the medieval part of Bielsko-Biała City, which for decades had been practically neglected and abandoned. The constantly growing problems of technical, economic and social degradation of this area were analysed. In the mid-1990s attempts were made to regenerate the city historic core and to restore its proper position and rank, which it should occupy in the minds of locals and tourists. Presenter in the paper are infrastructural, social and economic changes, which took place within this area as a result of the revitalisation process. The objectives of this process have been highlighted, as well as the renovation of buildings. Social problems affecting the residents have been indicated and completed projects improving their situation have also been discussed. The changes of the service function occurring thanks to the process of revitalisation have been described. The growth of the number of service units showed a positive effect of the regeneration, improving the economic situation of the discussed area. The pace of changes is intense. Every year the number of economic entities increases and most of them are located in the buildings and quarters subjected to renovation. Nevertheless, part of this activity is observed out of Bielsko’s Old Town, being replaced by the catering and entertainment services.

Słowa kluczowe


Bielsko-Biała; Bielsko Old Town; urban regeneration; socio-economic changes

Bibliografia


Communications and marketing strategy for the urban renewal programme. (2015, 1 kwietnia). Retrived from https://www.capetown.gov.za/en/urbanrenewal/Documents/URP_

Comms_and_Marketing_Strategy_FINAL_%2817Aug%282%29

Jadach-Sepioło, A. (2009a). Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji. In: A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: IRM, 125–135.

Jadach-Sepioło, A. (2009b). Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast. In: W. Rydzik (ed.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Kraków: IRM, 105–161.

Jarczewski, W. (2009). Skala degradacji miast w Polsce. In: W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: IRM, 15-23.

Kaczmarek, S., (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Khosa, M. M., Naidoo, K. (1998). Urban renewal in inner-city Durban. Urban Forum, 9(2), 225-239. Retrived from http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03033051

Mączyńska, E. (2009). Rewitalizacja a zasady biznesu. In: M. Bryx (ed.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Kraków: IRM, 85–116.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki, 1998, Bielsko-Biała.

Muzioł-Węcławowicz, A. (2009). Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich. In: W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: IRM, 25–85.

Palicki, S. (2007). Revitalization as the one of the aspects of urban reneval. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, 15(1-2), 189–198.

Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003. Warszawa: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Institut Wohnen und Umwelt.

Program aktywności lokalnej dla osiedla Śródmieście Bielsko. Załącznik do Uchwały Nr XLI/956/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2009 roku, 2009. Bielsko-Biała: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Program rewitalizacji bielskiej Starówki. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/964/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 lipca 2004 r., 2004. Bielsko-Biała.

Program rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007–2013. Załącznik do Uchwały Nr XLV/1077/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, 2009. Bielsko-Biała: Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Siemiński, W. (2008). Ekonomiczno-finansowe i społeczne aspekty działań rewitalizacyjnych wspartych w okresie 2004–2006 środkami unijnymi. Człowiek i środowisko, 32(3-4), 29–51.

Skalski, K. (1998). Problemy rewitalizacji. In: E. Arvay-Podhalańska (ed.), Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik. Kraków: Fundusz Współpracy. Brytyjski Fundusz Know-How.

Skalski, K. (2000). Rewitalizacja starych dzielnic miejskich. In: Z. Ziobrowski i in. (ed.), Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja – odnowa miast. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, 33-83.

Sztando, A. (2008). Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta. Samorząd terytorialny, 9, 41–57.

Sztando, A. (2010). Gospodarcza płaszczyzna programów rewitalizacji obszarów miejskich. In: J. Słodczyk, E. Szafranek (ed.), Studia miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 301–312.

Wolaniuk, A. (2012). Centra miast. In: S. Liszewski (ed.), Geografia urbanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 303–341.

Zarajczyk, A. (2009). Użytkowanie ziemi i funkcje staromiejskiej dzielnicy Bielska-Białej, praca magisterska. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zborowski, A., Dej, M. (2009). Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej (patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo), procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski. In: A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: IRM, 93–124.

Zborowski, A., Dej, M., Gorczyca, K. (2009). Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski. In: A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: IRM, 136–154.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.