Rejestry publiczne w formie zintegrowanej jako platforma budowy Systemu Informacji Przestrzennej. Oprogramowanie open source i jego wykorzystanie do tworzenia budowy kujawsko-pomorskiego SIP

Grzegorz J. Koziński, Mateusz Skrzatek

Abstrakt


Architektura wojewódzkiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) będzie składała się z następujących rodzajów węzłów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, lokalizowanych odpowiednio: w Urzędzie Marszałkowskim, starostwach powiatowych i miastach grodzkich oraz urzędach gmin. Każdy z węzłów zapewni prowadzenie rejestrów publicznych zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim, starostwie powiatowym oraz gminie z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej i programowej. Każdy z węzłów składa się z dwóch rodzajów podsystemów. Pierwszym jest podsystem back-office, zapewniającym prowadzenie rejestrów publicznych i prezentację danych przestrzennych na wewnętrznym Geoportalu (sieć Intranet) danego urzędu. Drugi jest podsystemu front-office, zapewniającym publikację na Geoportalu Internetowym danych o charakterze publicznym z podsystemu back-office. System musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych, poprzez stosowanie otwartych i jawnych standardów zapisu danych przestrzennych, zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125-2 – Informacja geograficzna – środki dostępu do obiektów prostych (odpowiednik – Standard OGC: OpenGIS Simple Features – SQL – Types and Functions). Norma ta ma gwarantować neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji zapisu danych przestrzennych, uznanych przez organizacje międzynarodowe. Jednym z najważniejszych celów Infostrady jest zastosowanie rozwiązań służących do prowadzenia najważniejszych rejestrów i ewidencji w oparciu o przeglądarkę internetową, gdzie wszystkie czynności związane z obsługą rejestru będą realizowane z poziomu przeglądarki z wykorzystaniem jednolitych i spójnych interfejsów. System Informacji Przestrzennej węzła wojewódzkiego składa się m.in. z takich rejestrów jak: Decyzje Środowiskowe, Pomniki Przyrody, Strefy Ochronne Ujęć Wody czy też Pozwolenia Wodnoprawne. Dany rejestr powinien umożliwić prowadzenie poszczególnych rejestrów wedle wymagań konkretnych ustaw i rozporządzeń. Poszczególne rejestry zgrupowane w moduły muszą umożliwić odniesienie przestrzenne danych w poszczególnych rejestrach oraz zapewnić generowanie raportów i zestawień, celem ułatwienia, przyśpieszenia i lepszej koordynacji pracy w jednostce samorządowej. Bazy referencyjne, a w nich mapy tematyczne dostępne za pomocą usług danych przestrzennych i stanowiące źródło informacji systemu to m.in. baza danych topograficznych (TBD), numeryczny model terenu, mapy tematyczne (sozologiczna i hydrograficzna).

Słowa kluczowe


INSPIRE; open source GIS; SDI

Bibliografia


DYREKTYWA (2007). DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 108/1. PL.25.4.2007.

Gaździcki, J. (1990). Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wyd. PPWK.

GEOPOLIS (2014). Opracowania własne, Toruń: GEOPOLIS Sp. z o.o.

Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://old.stat.gov.pl./gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ–5925.htm (z dn. 15.12.2014).

Litwin, L., Rossa, M. (2010). Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć. Edytować. Publikować. Gliwice: Wyd. ApropoGEO.

Olszewski, R., Gotlib, D. (red.). (2013). Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Opis Przedmiotu Zamówienia, 2013, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2013, Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami.

Parzyński, Z., Chojka, A. (2013). Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Warszawa: Wydawnictwo GEODETA.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2013, Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami. Pozyskano z http://www.infostrada.kujawsko-pomorskie.pl/news.php?readmore=37. (z dn. 15.12.2015).

Targowski, A. (1980). Informatyka, Modele Systemów i Rozwoju. Warszawa: PWE.

www.infostrada.kujawsko-pomorskie.pl/articles.php?cat_id=4, 2014 (z dn. 15.12.2014)

www.kujawsko-pomorskie.pl/files/przetargi/ 20130828_przetarg_ 57/zal_3_2.pdf. (z dn. 15.12.2014).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.