Polityka rozwoju przestrzennego gminy – relacje gminnych ośrodków miejsko-wiejskich z terytorium gminy. Przykład województwa małopolskiego

Monika Gołąb-Korzeniowska

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym obszaru gmin miejsko-wiejskich odzwierciedlających politykę władz lokalnych w odniesieniu do kierunków ich rozwoju, dyspozycji w zakresie sposobów zagospodarowania administrowanego przez siebie terytorium. Aktualnie występujące zjawiska wskazują na bardzo zróżnicowane podejście władz gminnych szukających wzmacniania gospodarczego w występujących wewnętrznych zasobach jednostek osiedleńczych. Prowadzone badania w obszarze województwa małopolskiego skupiają się na badaniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ich odniesienia do obecnego zagospodarowania przestrzennego i możliwości kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminnymi w celu wzmacniania ich potencjału gospodarczego.

Słowa kluczowe


małe miasta; ośrodki gminne; planowanie przestrzenne; potencjał rozwojowy

Bibliografia


Bański, J. (2008). Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pozyskano z www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Banski.pdf

Czapiewski, K. (2006). Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej – analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. W: E. Rydz (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XI. 73–84.

Czarnecki, A. (2010). Procesy urbanizacji na terenach wiejskich. W: Stanny M., Drygas M. (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Dmochowska, H. (2011). (red.). Obszary Wiejskie w Polsce. Warszawa: Olsztyn Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie.

Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwan strategii lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 120, 135–143.

Heffner, K. (2008). Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pozyskano z www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Heffner.pdf

Heffner, K. (2011). Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w polsce rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 8–26.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

Kowalczyk, M. (2008). Rozwój małych miast – stymulatory i bariery. Człowiek i Środowisko, 32(3–4), 73–85.

Łysoń, P. (2011). Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. W: Kamińska, W., Heffner, K. (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 256–259.

Miszczuk, M. (2009). Wpływ suburbanizacji na potencjał dochodowy gmin wiejskich. W: Komornicki, T. Kulikowski, R. (red.), Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Studia Obszarów Wiejskich, XVIII, 171–179, Warszawa.

Rajman, J. (2006). Małe miasto w przestrzeni rolniczej – wybrane kwestie metodologiczne. W: E. Rydz (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XI.

Rosner, A. (2011). Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 256–259.

Semczuk, M., Uliszak, R., Wiedermann, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego. W: Z. Zioło i T. Rachwał (red.), Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, Warszawa–Kraków.

Stanek, L. (2011). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako narzędzie równoważenia rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 1/2011, PAN, Oddział w Krakowie, 91–102.

Wagner, A., Mazur, R., Kramarz, P. (2010). Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowych. W: Zioło Z. i Rachwał, T. (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15.

Węcławowicz-Bilska, E., Zuziak, Z. (2008). (red.). Problemy planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w powiązaniu z Katowickim Obszarem Metropolitalnym. Czasopismo Techniczne, z. 5-A 14, Kraków.

Zioło, Z. (2011), Kierunki przebudowy obszarów wiejskich – zarys koncepcji. W: Kamińska W., Heffner K. (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, s. 43–66.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.