Development of educational services in small towns of the Małopolskie and Podkarpackie voivodeships

Mariola Tracz

Abstrakt


The aim of this study was to present the variety of educational services in small towns of Małopolskie and Podkarpackie voivodeships. Performance of educational services is determined by numerous factors, of which the key ones are: economic and social policy, rules governing the funding of education and demographic processes. Education is a public service aimed at particular citizen groups (children, youth, adults) or at the society itself. The maim methods used in study was analysis of statistic data and structural coefficient and profiles of educational services.

The first part of this paper deals with the condition and structure of the system in consideration to the types of schools and number of students affected by demographic changes in the region. The second part is an analysis of educational profiles in secondary schools in small cities with relation to their local job market and the economic advancement of the regions. The paper contains a juxtaposition of barriers and opportunities for the development of educational services in the analysed towns.


Słowa kluczowe


usługi edukacyjne; geografia; sieć osadnicza; małe miasta

Bibliografia


Brodzińska, B. (1979). Hierarchia funkcjonalna jednostek osadniczych regionu czarnkowskiego. In: Z. Chojnicki (ed.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych. Poznań: UAM, 53, 64.

Domański, R. (1991). Cele wielorakie i konflikty w gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 155.

Górka, Z. (1986). Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski Południowej. Rozprawy Habilitacyjne UJ. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 122.

Heffner, K. (ed). (2005). Małe miasta a rozwój lokalny. Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Heffner, K., Marszał, T. (ed.). (2005). Kapitał egzogeniczny w rozwoju małych miast. Studia KPZK PAN, 136.

INSE (2012). Analiza dostępności usług publicznych w województwie małopolskim wraz z identyfikacja i delimitacją strategii interwencji. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Jażewicz, I. (2009). Funkcje małych miast Pomorza Środkowego. Słupsk: Akademia Pomorska.

Jerczyński, M. (1977). Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. In: Statystyczna charakterystyka miast, funkcje dominujące. Statystyka Polska. Warszawa: GUS, 85.

Kołodziejczyk, D. (2009). Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast. Studia obszarów wiejskich, 11.

Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Łoboda, J. (1992). Funkcje społeczno-gospodarcze małych miast sudeckich. In: Współczesne problemy geografii społeczno-gospodarczej. Poznań: UAM, 94–109.

Maik, W. (1993). Attitudes towards the social environmental of a small town. Geographica Polonica, 61.

Oświata i wychowanie (2013). Warszawa: GUS.

Parysek, J.J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju terytorialnym. In: J.J. Parysek (ed.), Rozwój lokalny. Zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. Studia KPZK PAN, 54. Warszawa: PWN.

Pawlikowska-Maj, M. (1990). Przemiany funkcjonalne miast Dolnego Śląska. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 541.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 (2013). Warszawa: GUS.

Rajman, J. (1984). Miejska sieć osadnicza makroregionu Południowo-Wschodniego. Folia Geographica: Geographica-Oeconomica, 14, 25–41.

Rajman, J. (2003). Sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Folia Geographica. Geographica-Oeconomica, 31–32, 61–79.

Rajman, J., Kwiatek-Sołtys A. (2009). Sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Folia Geographica. Geographica-Oeconomica, 33, 49–60.

Szmigel, M.K. (2013). Gimnazjum niejedno ma imię – na podstawie wywiadów z dyrektorami. Doniesienie z badań. In: B. Niemierko, M.K. Szmigel (ed.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Gniezno: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 51–64.

Tracz, M., Mróz, G. (2003). Szkolnictwo w województwie małopolskim. Folia Geographica. Geographica-Oeconomica, 31–32, 207–222.

Tracz, M., Borowiec, M., Mróz, G. (2009). Szkolnictwo w województwie podkarpackim. Folia Geographica. Geographica-Oeconomica, 33, 207–222.

Tracz, M., Świętek, A. (2014). Zmiany programowe w nauczaniu geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica 6(148), 53–66.

Województwo małopolskie: podregiony, powiaty, gminy (2013). Kraków: GUS.

Województwo podkarpackie: podregiony, powiaty, gminy (2013). Rzeszów: GUS.

Wysocki, Z. (1975). Małe miasta w perspektywie nowego podziału administracyjnego Polski. Wiadomości Statystyczne, 20, 9.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.