The role of industry in the labour market of small towns

Krzysztof Wiedermann

Abstrakt


The problem of changing and shrinking economic base of many small towns causes necessity of searching new paths of development for them. Central service functions existing in those towns previously are largely washed out to larger cities as a result of the present metropolisation processes. The opportunity for economic base or redevelopment of small towns should focus on manufacturing industry. The issue of the paper is to indicate the role of industry for the development of labour market in the space of the small towns, proving the positive impact has practical applications because of its ability to design and implement new development strategy objectives of these towns. The study area were Poland’s counties (poviats), in which the central city had less than 20,000 inhabitants.

Słowa kluczowe


baza ekonomiczna; przemysł; obszary metropolitalne; małe miasta

Bibliografia


Czyż, T. (1998). Polaryzacja rozwoju regionalnego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. In: J. Parysek, H. Rogacki (eds.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 47–63.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Kraków: Inst. Geogr. i Gospod. Przestrz. UJ.

Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. In: B. Domański, K. Gwosdz (eds.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Mielec 1995–2005. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ARP o. Mielec.

Domański, R. (1997). Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grabher, G. (1994). The disembedded regional economy: the transformation of East German industrial complexes into western enclaves. In: A. Amin, N. Thrift (eds.), Globalization, institutions and regional development in Europe. Oxford: Oxford Univ. Press, 177–195.

Gwosdz, K. (2011). Efekty mnożnikowe funkcjonowania firm na terenie gminy Niepołomice. In: W. Jarczewski, M. Huculak (eds.), Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Hardy, J. (1998). Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wrocław. Reg. Stud., 32(7), 639–652.

Huculak, M. (2011). Wpływ nowych inwestycji na rynek pracy. In: W. Jarczewski, M. Huculak (eds.), Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Heffner, K., Marszał, T. (2006). Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w. In: K. Heffner, T. Marszał (eds.), Uwarunkowania rozwoju małych miast. Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, 7–20.

Kukliński, A., Mync, A., Szul, R. (1997). Polska przestrzeń na przełomie XX i XXI wieku, Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.

Kwiatek-Sołtys, A. (2001). Libiąż – rozwój miasta przemysłowego. In: Polska – Europa, Gospodarka, Przemysł, J. Rajman (ed.), Kraków, 167–177.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Barriers and factors of growth of small towns of Poland, Elsevier, Procedia, 19, 363–370.

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K. (2014). Spatial structure transformations in small towns in view of rehabilitation and gentrification processes, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 155(5), 31–40.

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K., Mainet, H., Edouard, J.C. (2014). The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas–Case Study of Myślenice and Issoire, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 194–211.

Lloyd, P., Dicken P. (1972). Location in space: a theoretical approach to economic geography, New York, San Francisco, London: Harper&Row.

Micek, G. (2011). Estimating Multiplier Effects on the Local Scale, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 252, 175–190.

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations, London: Macmillan.

Rachwał, T. (2012). Rozdział 10. Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. In: Nowak M. J., Skotarczak T. (eds.), Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 195–218.

Rachwał, T., Wiedermann, K., 2008, Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae B, 27, p. 67–80.

Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2008). Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. In: D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Przekształceniaregionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych

„Europa bez granic – nowe wyzwania”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UW, Wrocław, s. 79–89.

Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG,14, s. 31–42.

Rajman, J. (2000–2001). Miejska sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Folia Geographica. Seria Geographica-Oeconomica, 31–32, 61–79.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Poznań: Bogucki Wydawnictwo

Naukowe, Poznań.

Szlachta, J. (1993). Poland’s regional development under economic transformation, Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung.

Wiedermann, K. (2007). Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego. In: Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Warszawa–Kraków: Przedsiębiorczość–Edukacja, 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Wydawnictwo „Nowa Era”, 24–34.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.