Influence range of towns in the light of economic linkages – an example of small and medium-sized towns in the Lodz voivodeship

Bartosz Bartosiewicz

Abstrakt


The main aim of the author was to determine the influence range of towns in the light of their economic linkages. The text is part of the author’s larger research project which focuses on the problem of identification and delimitation of functional areas of small and medium-sized towns. An important element of the analyses, apart from their cognitive aspect, is a proposal of an independent tool to measure the phenomenon of economic linkages with the use of data included in the REGON (National Register of Business Entities) database. All the analyses have been conducted on the basis of 38 small and medium-sized towns in the Lodz voivodeship.

Słowa kluczowe


powiązania gospodarcze; zakres wpływu miast; region łódzki; średnie miasta; małe miasta

Bibliografia


Bartosiewicz, B. (2012). Powiązania społeczne w Łódźkim Obszarze Metropolitalnym. In: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak, T. Marszał (ed.), Spójność terytorialna Łódźkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, 147, Warszawa, 83–101.

Bartosiewicz, B., Marszał, T., Pielesiak, I. (ed.) (2012). Spójność terytorialna Łódźkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, 147.

Bartosiewicz, B., Pielesiak, I. (2010). Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych. In: M. Nowak, T. Skotarczak (ed.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa, 91–114.

Chojnicki, Z. (1961). Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim: Kartogramy. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Churski, P. (ed.) (2009). Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, UAM, Poznań.

Czarnecki, A. (2007). Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej (przykład dojazdów do pracy), Biuletyn KPZK PAN, 232, 109–203.

Dziegieć, E. (1984). Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 3, 69–85.

Heffner, K. (2000). Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju, In: M. Kłodziński, A. Rosner (ed.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania),

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 103–118.

Heffner, K. (2005). Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, 11–34.

Heffner, K., Gibas, P. (2014a). Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce, In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 127–138.

Heffner, K., Gibas P. (2014b). Zasięg stref oddziaływania metropolii, Studia miejskie, 13, 10–26.

Heffner, K., Solga B., (2006). Lokalne centra rozwoju obszarów Wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast, Studia Obszarów Wiejskich, t. 11, 25–38.

Jażewicz, I. (2006). Rola małych miast w przestrzeni rolniczej Pomorza Środkowego. In: E. Rydz (ed.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Słupsk-Ustka, 159–173.

Jewtuchowicz, A., Wójcik, M. (ed.) (2010). Łódźka metropolia. Problemy integracji gospodarczej., Wyd. Biblioteka, Łódź.

Komornicki, T. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce (Vol. 190). IGiPZ PAN.

Kwiatek-Sołtys, A. (1998). Zagadnienia współczesnych przemian funkcjonalnych małych miast południowej Polski, na przykładzie województwa tarnowskiego. In: X Konwersatorium Wiedzy o mieście: metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 105–107.

Marszał, T., Pielesiak, I., (2008). Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódźkiego Obszaru Metropolitalnego), Studia KPZK PAN, 120, 180–196.

Matczak, A. (1984). Próba określenia zasięgu oddziaływania Prudnika na podstawie danych o przewozach towarowych,. ”Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, 3, 87–98.

Matczak, A., Michalski, W. (1982). Przepływy towarowe jako podstawa wyznaczania związków przestrzennych Sieradza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 1, 129–152.

Matczak, A. Szymańska, D. (1997). Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica. Toruń.

Michalski, W. (1980). Oddziaływanie małego miasta na najbliższe zaplecze na przykładzie Przedborza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 22, 189–198.

Michalski, W. (1985). Zmiany stref oddziaływania ośrodków lokalnych pod wpływem uprzemysłowienia na przykładzie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Studia Regionalne, t. 7–8(12–13), 83–98.

Michalski, W., Suliborski, A. (1989). Region miejski Nysy w świetle powiązań społeczno-gospodarczych. Studia Społeczno-Ekonomiczne, 14, 47–61.

Pielesiak I. (2012). Delimitacja i instytucjonalizacja Łódźkiego Obszaru Metropolitalnego. Studia KPZK PAN, 147, 169–185.

Śleszyński, P. (2010). Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 117–129.

Śleszyński, P. (2013). Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173–197.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.