Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie)

Monika Olberek-Żyła

Abstrakt


Celem autorki było rozpoznanie dynamiki zaludnienia i salda migracji w gminie Jaworze na tle pozostałych gmin aglomeracji Bielska-Białej oraz identyfikacja kierunków napływu ludności do tej gminy. Po 1989 r. proces urbanizacji wyraźnie objął zachodnią część aglomeracji bielskiej, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju Jaworza w latach 90. XX w. Gmina ta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej, ma duże walory przyrodnicze, a pod względem atrakcyjności rezydencjalnej jest jedną z najwyżej ocenionych gmin w województwie śląskim. Stanowi więc obszar napływu migrantów nie tylko z Bielska-Białej, lecz również z innych części regionu, m.in. z konurbacji katowickiej. Istnieją przesłanki sugerujące, że gmina Jaworze osiąga już maksimum obciążenia migracyjnego z punktu widzenia zasobu wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową – co wymaga jednak empirycznej weryfikacji.

Słowa kluczowe


aglomeracja Bielska-Białej; dynamika zaludnienia; gmina Jaworze; migracje; suburbanizacja

Bibliografia


Bank Danych Lokalnych GUS.

Beim, M. (2007). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej w wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań.

Kłosowski, F., Krzysztofik, R., Spórna, T. (2011). Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 251–264.

Kłosowski, F., Pytel, S., Runge, A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Rynek pracy w podregionie bielskim. Sosnowiec.

Korcelli, P. (1995). Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, nr 41.

Krzysztofik, R. (2008). Aglomeracje miejskie. W: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Lisowski, A., Grochowski, M. (2007). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze – plan C. (2013).

Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: IGiGP UJ.

Ouředníček, M. (2007). Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler, 89B(2).

Roik, J. (2010). Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków. Jaworze: Urząd Gminy Jaworze.

Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16.

Spórna, T. (2012). Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 72. Sosnowiec.

Strategia rozwoju Gminy Jaworze. (2000).

Strategia rozwoju gminy Jasienica na lata 2008–2015. (2008). Jasienica.

Trząski, L. (red.). (2012). Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Katowice: GIG.

Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.