Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej

Wacław Cabaj

Abstrakt


W nauczaniu geografii w szkole średniej duży nacisk położono na umiejętność rozwiązywania testów. Zaniedbano zaś nauczania obserwacji. Dlatego u studentów, również na kierunku turystyka i rekreacja jest duża nieporadność w samodzielnych obserwacjach. A w celach nauczania tego przedmiotu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiadomości o walorach rekreacyjnych, atrakcjach turystycznych i infrastrukturze. W toku nauczania geografii turystycznej należy wprowadzić i ćwiczyć umiejętność obserwacji. Obejmuje ona postawienie celu obserwacji, dobór metod oraz umiejętność odczytu i interpretacji wyniku. Analiza samodzielnych prac studentów pozwala wskazać, że głównym powodem kłopotów ze studenckimi obserwacjami są: 1– brak umiejętności ich dokonywania, 2 – nieporadność w przedstawianiu ich wyników, spowodowana słabym opanowaniem języka, 3 – braki w wiedzy ogólnej.

Słowa kluczowe


geografia turystyczna; nauczanie; obiekt turystyczny; obserwacja

Bibliografia


Alejziak, W. (2010). Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne). W: E. Dziedzic (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 24–38.

Butowski, P. (1987). Samoloty MiG. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności.

Cabaj, W. (1987). Kształtowanie i kontrolowanie wyobrażeń na proseminarium z geografii fizycznej. Problemy Studiów Nauczycielskich 3: 48–55. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Cabaj, W. (2002). O zmianach w nauczaniu wymuszonych wymogami egzaminacyjnymi. W: J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. J. Kitowski (red.), Rzeszów: 517–526.

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.

Piskorz, S. (red.). (1995). Zarys dydaktyki geografii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. (2003). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.