Geografia w zreformowanym liceum – doświadczenia nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego

Maria Adamczewska

Abstrakt


Wprowadzanie do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej z przedmiotu geografia od samego początku budziło opory i było negatywnie oceniane w środowisku nauczycielskim. W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie opinii – oceny nauczycieli z województwa łódzkiego na temat nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych. Płaszczyzny oceny dotyczyły przede wszystkim doboru i zakresu treści realizowanych na poziomie podstawowym, metod pracy oraz jej efektów. Ważnym aspektem tych badań było określenie wpływu wprowadzonych zmian programowych na rangę geografii jako przedmiotu szkolnego. W pracy zastosowano metodę wywiadu swobodnego ukierunkowanego. Zasadnicze badania przeprowadzono we wrześniu 2013 roku, a w listopadzie 2013 roku przeprowadzono badania uzupełniające, dotyczące spostrzeżeń i doświadczeń nauczycieli wynikających z realizacji programu rozszerzonego geografii. Badaniami tymi objęto głównie nauczycieli geografii z dużym doświadczeniem pedagogicznym – posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.

Słowa kluczowe


geografia; podstawa programowa; województwo łódzkie; zreformowane liceum

Bibliografia


Arends, R.I. (2000). Uczmy się nauczać. Warszawa: WSiP.

Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania. E-mentor, 4(46), 4–17.

Czerny, M. (2011). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN, 177–194.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Marciniak, Z. (2011). O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN, 7–24.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.