Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic

Abstrakt


Warto podjąć próbę zmierzenia się z rzeczywistością w kontekście realiów przyjętych norm etycznych i ekologicznych biorąc pod uwagę wyposażenie nauczyciela w nowy profil kwalifikacji zawodowych. Obecne wyzwania, które zostają skutecznie wdrażane w edukację, budzą obawy przed potencjalnym zagrożeniem, ale też wyzwalają pewne nadzieje. Daje się zaobserwować, że ówczesna praca pedagogiczna instrumentalizuje często młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki w roli nauczyciela–przedmiotowca, wychowawcy, do osiągnięcia konkretnych celów politycznych, ekonomicznych oraz pełnienia specjalnych wytyczonych zadań.

Słowa kluczowe


edukacja; etyczny; kwalifikacje zawodowe; nauczyciel; profil; wyzwania

Bibliografia


Banach, Cz. (1995). Cechy – właściwości osobowościowe nauczycieli. W: A. Jopkiewicz (red.), Edukacja i rozwój: jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie? Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 209–219.

Banach, Cz. (2011). Strategie rozwoju edukacji wobec problemów i zadań rozwoju Polski. W: J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska (red.), Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 127–132.

Cichy, D. (1995). Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju. Biologia w Szkole, 5, 236–240.

Dawid, J.W. (2002). O duszy nauczycielstwa. Oprac. J.W. Dawid. Lublin: Wyd. KUL.

Denek, K. (2000). Kształcenie zawodowe nauczycieli w kontekście reformy edukacji. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 125–127.

Gordon, T. (2002). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Jan Paweł II. (1991). Centesimus annus. Wrocław: TUM.

Kupisiewicz, Cz. ( 2006). Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Warszawa: PWN.

Kwaśnica, R. (1994). Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.

Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: UAM.

Muszyński, H. (1974). W poszukiwaniu modelu sylwetki zawodowej nowoczesnego nauczyciela. Życie Szkoły, 10.

Nalaskowski, A. (1993). Szanse szkoły z wyboru. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Okoń, W. (1962). Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. W. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya. Warszawa: PZW.

Sarud, M. (2002). Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców. Dyrektor Szkoły, 12, 21–22.

Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela (Competences of contemporary teacher). Neodidagmata, 27/28, 15–28.

Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wyd. eMPi2.

Zalewska-Bujak, M. (2010). Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Żeber-Dzikowska, I. (2013a). Przygotowanie zawodowe we współczesnym kształceniu i wychowaniu. W: A. Głowala, M. Kamińska, M. Szymańska, L. Tomaszewska (red.), Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 231–246.

Żeber-Dzikowska, I. (2013b). Wizerunek przedsiębiorczego nauczyciela–wychowawcy i jego rola społeczna w XXI wieku – nadzieje, obawy i zagrożenia. W: W. Łozowiecka, M. Jagodzińska, K. Przybyszewska, E. Wiśniewska (red.), Edukacja a rynek pracy. Kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 228–240.

Żeber-Dzikowska, I., Buchcic, E. (2014). Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie. Maszynopis publikacji. Kielce: Wydawnictwo UJK.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.