Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum

Mariola Tracz, Agnieszka Świętek

Abstrakt


Zmiany strukturalne i programowe wprowadzone w systemie kształcenia w Polsce w ostatnich latach nie pozostały bez wpływu na miejsce i pozycję geografii w systemie szkolnym. Nowe rozwiązania programowe z 2009 r., wprowadzające profilowanie w szkołach ponadgimnazjalnych, dokonały istotnych zmian w nauczaniu geografii także w gimnazjum. Niewiele jest informacji o tym, jak są one realizowane w praktyce. Opracowany przez Komisję Edukacji Geograficznej PTG w 2008 r. Raport o stanie geografii szkolnej nie uwzględniał tych zmian. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli geografii w gimnazjum. Nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące m.in. podstawy programowej i zakresu jej treści, trudności w nauczaniu geografii, wyposażenia w środki dydaktyczne do nauczania przedmiotu oraz stosowanych przez nich form i metod kształcenia. Autorki analizowały również posiadane kwalifikacje nauczycieli do nauczania geografii oraz ich staż pracy w zawodzie.

Słowa kluczowe


geografia; nauczyciel geografii; podstawa programowa; treści kształcenia

Bibliografia


Czerny, M., Szkurłat, E. (2009). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia. W: Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 5. Warszawa: MEN.

Groenwald, M., Plit, F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. W: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Dokumentacja Geograficzna, 38. Warszawa: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN, 5–17.

Hibszer, A., Tracz, M., Hibszer, B. (2012). Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce – ujęcie regionalne. W: Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2. Łódź–Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 73–97.

Piróg, D., Tracz, M. (2003). The status of geography in the Polish education system. International Research in Geographical and Environmental Education, 12(2), 164–171.

Tracz, M. (2008). Znaczenie geografii jako przedmiotu ogólnokształcącego na przełomie XX i XXI wieku – studium przypadku. Dokumentacja Geograficzna, 38, Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN, 72–79.

Tracz, M. (2013). The value of geography and geology in the process of society’s education – actual state and challenges. W: Geologia w szkole i liceum. Geologia i cywilizacja, t. 2. Sankt Petersburg: Ministerstwo Obrazowania i Nauki Rosyjskiej Federacji, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.V. Herzena, 68–74.

Tracz, M., Świętek, A. (2012). Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. W: Geografia w Szkole, 65(4), s. 15–20.

Wójtowicz, B., Tracz, M. (2011). Popularność geografii jako kierunku studiów. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 88–100.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.