W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

Danuta Piróg

Abstrakt


Celem autorki było zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii. Opracowanie zawiera opis klasycznej metody pól semantycznych oraz zakres jej modyfikacji, wykonanej na potrzeby realizacji badań poświęconych procesowi wchodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy wraz z przykładowymi rezultatami zastosowania tej metody. Tak prowadzona analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, oprócz przetransponowania zawartości treści na dane ilościowe, pozwoliła na metodycznie uzasadnione, przejrzyste i relatywnie łatwe w dalszej procedurze badawczej porównywanie wyników i formułowanie prawidłowości dotyczących jakościowych wymiarów eksplorowanego zagadnienia. Możliwości, które stwarza zarówno klasyczna jak i zmodyfikowana metoda pól semantycznych, wydają się czynić ją przydatną także w badaniach dotyczących procesu kształcenia, zwłaszcza w takich jego aspektach, jak efektywność, jakość i satysfakcja.

Słowa kluczowe


absolwent geografii; badania jakościowe; metoda pól semantycznych; tranzycja

Bibliografia


Allen, J., van der Velden, R. (2007). Transition from higher education to work. In: U. Teichler (Ed.), Careers of university graduates: Views and experiences in comparative perspectives. Dordrecht: Springer, 55–78.

Doroszewicz, S. (2011). Metodyka badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Encyklopedia Powszechna. (2002). T. VI. Kraków: Wyd. Kluszczyński.

Kapila, S., Lyon, F. (2006). Expedition field techniques. People oriented research. London: Royal Geography Society.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Konecki, K., Ślęzak, I. (2012). Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 6–10.

Mayntz, R., Holm, K., Hübner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.

Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wyd. Żak.

Piróg, D. (2010). Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii – wybrane determinanty responsywności. W: S. Liszewski (red.), Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym. Łódź: UŁ, 415–425.

Robin, R. (1980). Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik, 205–282.

Salas-Valasco, M. (2007). The transition from higher education to employment in Europe: the analysis of time to obtain the first job. Higher Education, 54(3), 333–360.

Schomburg, H., Teichler, U. (Eds.). (2006). Higher education and graduate employment in Europe. Results from graduate surveys from twelve countries. Higher education dynamics, 15.

Travers, M. (2009). New methods, old problems: Ascetical view of innovation in qualitative research. Qualitative Research, 9(2), 161–179.

Wiles, R., Crow, G., Pain, H. (2011). Innovation in qualitative research methods: a narrative review. Qualitative Research, 11(5), 587–604.

Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.