The concept of geographical space

Zbigniew Zioło

Abstrakt


In the process of shaping the geography as a science there appeared two research trends. One of them is reflected in ongoing scientific specialization and isolation of new disciplines, while the other is characterized by making attempts to synthesize the results achieved by the specialized disciplines. Against this background, this paper is trying to find a frame to synthesize the phenomena through the relations between the natural, socio-economic and cultural elements of geographical space. More and more precise study of the processes of the geographical space is necessary to understand and make rational decisions concerning the transformation of spatial systems.

Słowa kluczowe


przestrzeń kulturowa; przestrzeń geograficzna; przestrzeń naturalna; przestrzeń społeczno-gospodarcza

Bibliografia


Bański, J. (2005). Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG, 9.

Bittner, T., Frank, A. (1999). On the design of formal theories of geographic space. Journal of Geographical Systems. 1, 3, 237–275.

Chojnicki, Z. (1991). Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Chojnicki, Z. (1989). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60, 3, 491–510.

Dobrowolska, M. (1962). Czynniki kształtowania się, przeobrażania i rozpadu społeczno-ekonomicznych struktur regionalnych, Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Wł. Antoniewicza. Warszawa: Światowid, t. XXIV, 127–158.

Dobrowolska, M. (1978). Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego. In: Z. Zioło (ed.), Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, 11–23.

Domański, R. (1982). Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: PWE.

Domański, R. (1992). Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności rozwoju, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, XCI.

Domański, R. (2010). Nowa geografia ekonomiczna według Paula Krugmana. In: T. Kudłacz, J. Wrona (ed.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 19–39.

Falkowski, J. (2009b). Zagospodarowanie podmiejskiej przestrzeni geograficznej w Polsce. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska, 217–232.

Gattrel, A. C. (1983). Distance and space: a geographical perspective. Oxford: Oxford University Press.

Gorzelak, G. (1995). Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju.

Harvey, D. (1990). Between space and time: Reflections on the geographical imagination. Annals of the Association of American Geographers, 80, 3, 418–434.

Herma, J. (1966). Dojazdy do pracy w Polsce Południowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Jones, M. (2009). Phase space: geography, relational thinking, and beyond. Progress In Human Geography, 33, 4, 487–506.

Korcelli, P., Degórski, M., Drzazga, D., Komornicki, T., Markowski, T., Szlachta, J., Węcławowicz, G., Zaleski, J., Zaucha, J. (2010). Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXVIII.

Kudełko, J. (ed.). (2007). Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej PAN Oddział w Krakowie, vol. 25. Kraków: Wydawnictwo Oddziału PAN.

Kudłacz, T., Wrona, J. (eds.). (2010). Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kukliński, A. (1995). Europejski kontekst przekształceń polskiej przestrzeni. In: J. Kołodziejski (ed.), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus, hipoteza, I.

Kukliński, A. (1997). Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa: Euroreg.

Lijewski, T. (1967). Dojazdy do pracy w Polsce. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, XV.

Lisowski, A. (ed.). (1999). Geografia na przełomie wieków – jednorodność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Lisowski, A. (2003). Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Liszewski, S., Łoboda, J., Maik, W. (ed.). (2008). Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki.

Maik, W., Rembowska, K., Suliborski, A. (ed.). (2005). Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, vol. I. Łódź: Zakład Geografii Społecznej i Turystyki UMK w Toruniu, Zakład Badań Społecznych i Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Maik, W., Rembowska, K., Suliborski, A. (ed.). (2006). Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. II. Bydgoszcz: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Maik, W., Rembowska, K., Suliborski, A. (ed.). (2007). Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, vol. III. Bydgoszcz: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Mark, D. M., Frank, A. (1996). Experiential and Formal Models of Geographic Space. Environment and Planning, B, 23, 3–24.

Massey, D. (1999). Space-time, ‘science’ and the relationship between physical geography and human geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 24, 261–276.

Massey, D. (2001). Talking of space-time. Transactions of the Institute of British Geographers, 26, 2, 257–262.

Meentemeyer, V. (1989). Geographical perspectives of space, time, and scale. Landscape Ecology, 3, 3–4,163–173.

Nunes, J. (1991). Geographic space as a set of concrete geographical entities. In: D.M. Mark, A.U. Fran (ed.), Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 9–33.

Parysek, J. (ed.). (2004). Rozwój regionalny i lokalny w latach 1989–2002. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Peuquet, D. J. (1988). Representations of Geographic Space: Toward a Conceptual Synthesis. Annals of the Association of American Geographers, 78, 375–394.

Rajman, J. (1969). Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po II wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Rydz, E. (2006). Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. Słupsk: Akademia Pomorska.

Sack, R. D. (1980). Conceptions of space in social thought: a geographic perspective. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Węcławowicz, G., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Korcelli, P., Śleszyński, P. (2006). Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Warszawa: PAN IGiPZ, 6.

Withers, C. J. (2009). Place and the “Spatial Turn”. Geography and in History. Journal of the History of Ideas, 70, 4, 637–658.

Zioło, Z. (ed.). (1978). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: PWN.

Zioło, Z. (1996). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej. In: U. Wich (ed.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Lublin: Wyd. UMCS.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. In: A. Lisowski (ed.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122–131.

Zioło, Z. (2003). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. In: T. Ślęzak, Z. Zioło (eds.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 205, 25–42.

Zioło, Z. (2009). Model badań procesu transformacji elementów w przestrzeni geograficznej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Książka dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Słupsk: Akademia Pomorska, 103–117.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.