Housing conditions in selected metropolitan areas in Poland

Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak

Abstrakt


Housing conditions are considered an element reflecting the living standard of the population. In addition, it is also an important index illustrating advancement of suburbanisation processes. The article presents diversification of housing conditions in two selected metropolitan areas: Warsaw, Kraków and Potential Rzeszów Metropolitan Area. Two indexes are analysed in the paper: the number of persons per apartment and the average floor space of apartments, in two time periods:1995 and 2010. On the basis of the indexes, a typology of municipalities within the metropolitan areas was created with the housing conditions criterion. At the next stage, fluctuations in the population and in the number of apartments in the area were analysed as the element explaining the above-presented transformations.

Słowa kluczowe


mieszkalnictwo; jakość życia; obszar metropolitalny; suburbanizacja

Bibliografia


Derudder, B., Taylor, P. J., Ni, P., De Vos, A., Hoyler, M., Hansens, H., Basens, D., Huang, J., Witlox, F., Shen, W. and Yang, X. (2010). Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, 2000–08. Urban Studies, 47, 1861–1877.

Gałka, J., Warych-Juras, A. (2011). Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce. In: J. Słodczyk (ed.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,147–158.

Jałowiecki, B., Szczepański, M. S. (2002). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar.

Kaltenberg-Kwiatkowska, E. (1982). Koncepcje ekologii społecznej w socjologii polskiej. In: Z. Pióro (ed.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kilar, W. (2009). Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 125, 136–153.

Kok, H., Kovacs, Z. (1999). The Process of Suburbanization in the Agglomeration of Budapest. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 14, (2), 119–141.

Murator. (2004). Klasa średnia buduje domy, 1 (237), 34–39.

Płaziak, M. (2004a). The Spatial Distribution of Living Standards in the Małopolskie Voivodeship. Prace Geograficzne, 114, 107–116.

Płaziak, M. (2004b). Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych i najmniejszych. In: I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 121–129.

Raźniak, P. (2007). Migration processes in selected metropolitan areas of Poland in the years 2000 – 2005. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8, 126–138.

Raźniak, P. (2013). Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego. In: P. Raźniak (ed.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 45–66.

Raźniak, P., Brzosko-Sermak, A. (2014). Zmiany zasobów mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa. In: E. Kaczmarska, P. Raźniak (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (w druku).

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73–86.

Sitek, S., Pytel, S. (2006). Przemiany społeczno-przestrzenne małego miasta na przykładzie Libiąża. In: J. Słodczyk, R. Klimek (eds.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski, 195–202.

Suliborski, A. (1976). Środowisko mieszkaniowe jako przedmiot badań geografii osadnictwa. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Szymańska, A. I. (2012). Preferencje konsumenckie i ich determinanty. Zeszyty Naukowe WSEI, 8, 67–86.

Szymańska, A. I. (2011). Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF. Marketing i Rynek, 10/2011, 23–30.

Taylor, P. J., Aranya, P. (2008). A Global ‘Urban Roller Coaster’? Connectivity Changes in the World City Network, 2000-04. Regional Studies, 42, 1–16.

Unia Metropolii Polskich. (2008). www.selfgov.gov.pl

Warych-Juras, A., Gałka, J. (2011). Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych. In: M. Soja, A. Zborowski (eds.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: IGiGP UJ, 99–110.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2004a). The Urban Quality of Life Assesment Along The Section: Cracow City Centre – Town of Skała. Prace Geograficzne, 114.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2004b). Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Krakowie. In: I. Jażdżewska(ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 97–105.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2008). Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa. Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37–50.

Zuzańska-Żyśko, E. (2012). Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (48), 39–61.

Zuzańska-Żyśko, E., Szajnowska-Wysocka, A. (2013). The Upper-Silesian conurbation on the path towards the “Silesia metropolis”. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 21, 111–124.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.