Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki

Mirosława Sajka

Abstract


This article presents the author’s reflections, comments and problems that arise in relation to the issue of defining the subject matter knowledge a teacher should have in the context of Even’s theoretical framework. They incline to start working on a considerable modification of this conception in order to explore its adaptability in other contexts. This paper also includes initial results of this modification.

References


Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM.

Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), WSP w Opolu.

Even, R.: 1990, Subject matter knowledge for teaching and the case of functions, Educational Studies in Mathematics 6, 521-554.

Even, R.: 1993, Subject matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept, Journal for Research in Mathematics Education 24, 94-116.

Freudenthal, H.: 1983, Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.

Gray, E., Tall, D.: 1994, Duality, ambiguity, and flexibility: a “proceptual” view of simple arithmetic, Journal for Research in Mathematics Education 25(2), 116-140.

Hiebert, J., Lefevre, P.: 1986, Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis, w: J. Hiebert (red.), Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics, Lawrence Erlbaum Associates Inc., New Jersey, 1-27.

Klakla, M.: 2002a, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowaniadydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Klakla, M.: 2002b, Transfer metody, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 275-298.

Klakla, M.: 2003a, Dyscyplina i krytycyzm myślenia jako specyficzny rodzaj aktywności matematycznej, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej 10, 89-106.

Klakla, M.: 2003b, Formirovanie tvorqeskoi$ matematiqeckoi$ detel~nosti uqawihs klassov s uglublennym izuqeniem matematiki v xkolah Pol~xi, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Konior, J.: 1993, Samoobserwacja aktywności myślowej studentów na zajęciach z przedmiotów kierunkowych jako element przygotowania do zawodu nauczyciela matematyki (raport na podstawie doświadczeń z pracy ze studentami kolegium nauczycielskiego), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 15, 37-55.

Konior, J.: 2002a, Czym jest pojęcie matematyczne (szkic z perspektywy nauczania i uczenia się, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 11-30.

Konior, J.: 2002b, Opracowywanie definicji pojęć matematycznych w nauczaniu szkolnym, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 31-46.

Krygowska, A. Z.: 1983, Wprowadzenie w problematykę sesji poświęconej koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich 1, WN WSP, Kraków, 13-22.

Krygowska, Z.: 1965, Założenia konstrukcji i doboru problematyki programu metodyki nauczania matematyki w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków, 19-52.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 137-159.

Mioduszewski, J.: 1996, Ciągłość. Szkice z historii matematyki, WSiP, Warszawa.

Moschkovich, J.: 2004, Appropriating mathematical practices: A case study of learning to use and explore functions through interaction with a tutor, Educational Studies in Mathematics 55(1-3), 49-80.

Moszner, Z.: 1968, Kształcenie nauczycieli matematyki, Nowa Szkoła 7-8, 26-30.

Moszner, Z.: 1973, O problemach kształcenia nauczycieli na tle doświadczeń Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 46, WSP w Krakowie w latach 1961-1971, WN WSP, Kraków, 41-50.

Moszner, Z.: 1974, Czy inna matematyka dla nauczycieli, Nowa Szkoła 7-8, 51-52.

Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264.

Nowecki, B.: 1981, Przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki na kierunkach nauczycielskich, Ruch Pedagogiczny 1, 180-189.

Nowecki, B.: 1983a, Koncepcja kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych. problemy i tezy, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich, t. 1, Wydawnictwo Naukowe WSP, 145-153.

Nowecki, B.: 1983b, Programowe i organizacyjne założenia koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich,

t. 1, Wydawnictwo Naukowe WSP, 33-49.

Nowecki, B. J.: 2005, Koncepcja kształcenia nauczycieli, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 187-193.

Nowecki, B., Urbańska, E.: 1996, Kształcenie matematyczne i funkcjonowanie w zawodzie nauczycieli klas początkowych w świetle badań ankietowych, w: B. Nowecki (red.), Problemy Studiów Nauczycielskich 6, Dydaktyka matematyki. O badaniachnad nauczaniem i uczeniem się matematyki, WN WSP, Kraków, 105-132.

Peressini, D., Borko, H., Romagnano, L., Knuth, E., Willis, C.: 2004, A conceptual framework for learning to teach secondary mathematics: a situative perspective, Educational Studies in Mathematics 56, 67-96.

Powązka, Z.: 2005, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na i roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 229-295.

Przeniosło, M.: 2002, Obraz granicy funkcji ukształtowany w czasie studiów matematycznych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Przeniosło, M.: 2004, Images of the limit of function formed in the course of mathematical studies at the university, Educational Studies in Mathematics 55, 103-132.

Resnick, L. B., Ford, W. W.: 1984, The Psychology of Mathematics for Instruction, Lawrence Erlbaum Associates Ltd., London.

Sajka, M.: 2003, A secondary school student’s understanding of the concept of function – a case study, Educational Studies in Mathematics 53, 229-254.

Sajka, M.: 2005a, Functional equations as a new tool for researching certain aspects of subject matter knowledge of functions in future mathematics teachers, Proceedings of the 57th CIEAEM Conf., Piazza Armerina, Italy, 125-131. Dostępne online: http://math.unipa.it/˜grim/cieaem/cieaem57 sajka.pdf.

Sajka, M.: 2005b, Koncepcja określania nauczycielskiej wiedzy przedmiotowej z zakresu wybranego pojęcia matematycznego – na przykładzie pojęcia funkcji, w: G. Treliński, M. Czajkowska (red.), Nowe tendencje w kształceniu matematycznym. W druku.

Sajka, M.: 2005c, What subject matter knowledge about the concept of function should the teacher have?, Proceedings of the 57th CIEAEM Conf., Piazza Armerina, Italy, 319-320. Dostępne online: http://math.unipa.it/˜grim/cieaem/cieaem57 sajka poster.pdf.

Semadeni, Z.: 2002a, Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe, modele formalne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 41-92.

Semadeni, Z.: 2002b, Trudności epistemologiczne związane z pojęciami: pary uporządkowanej i funkcji, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 119-144.

Sfard, A.: 1991, On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin, Educational Studies in

Mathematics 22, 1-36.

Sierpińska, A.: 1992, On understanding the notion of function, w: E. Dubinsky, G. Harel (red.), The Concept of Function. Aspects of Epistemology and Pedagogy, Vol. 25 of MAA Notes, Mathematical Association of America, 25-58.

Skemp, R.: 1971, The Psychology of Learning Mathematics, Penguin Books, Harmondsworth, England.

Skott, J.: 2004, The forced autonomy of mathematics teachers, Educational Studies in Mathematics 55, 227-257.

Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169.

Turnau, S.: 2003, Kształcenie nauczycieli matematyki – u nas i gdzie indziej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 231-240.

Vinner, S.: 1975, The naive platonic approach as a teaching strategy in arithmetics, Educational Studies in Mathematics 6(3), 339-350.

Vinner, S.: 1983, Concept definition, concept image and the notion of function, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 14(3), 293-305.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016