Praktyka kształtowania matematycznej twórczości uczniów

Antoni Pardała

Abstract


The subject of this work, teacher’s practice forming mathematical activity and creativity of the gifted pupils, is submerged in the issue of one of the contemporary trends in researching the methodology of teaching maths, which is called: creativity in teaching mathematics – theory, diagnosis and methodology, prospects. In this work I refer to certain synthesis of the knowledge to that point, see A. Pardała (2003; 2004; 2006), and I also articulate one of its aspects – the crucial importance of teacher’s intervention in the activity and creativity of a student who is solving a mathematical problem. I also syntheticaly present findings of research assessing teacher’s impact on stimulating a gifted student, in particular that which was done for doctoral thesis by E. Śmietana (2005a; 2005b). In the summary of my work, I put forward some remarks and final reflections related to mathematical activity and creativity in gifted students’ education

References


Addington, S., Clemens, H., Howe, R., Saul, M.: 2000, Four Reactions to Principles and Standards for School Mathematics, Notices of the AMS October 2000, Vol. 47 9, 1072-1079.

Beddou, L., Mauduit, C.: 2001, Research as a method of the teaching mathematics (Descriptions of the program “Math en Jeans”), Proceedings of the conference: Science and mathematics teaching for the information society, Toruń, Poland, 19-22 July 2000, 11-25.

Ciesielski, K., Pogoda, Z.: 1995, Bezmiar matematycznej wyobraźni, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Gilford, J. P.: 1978, Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa.

Grozdev, S.: 2003, Students – researchers, Proceedings of the Third International Conference: Creativity in mathematics education and the education of gifted students, ICCME&EGS‘2003, Rousse, Bulgaria, 49-52.

Jagoda, E., Panek, D., Pardała, A.: 2001, Formy kształcenia i rozwijania uczniów uzdolnionych matematycznie, w: J. Łaszczyk (red.), Uzdolnienia Intelektualne i Twórcze (Teoria. Diagnoza. Metodyki), Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 168-173.

Karp, A.: 2003, Teaching to teach creatively, Proceedings of the Third International Conference: Creativity in mathematics education and the education of gifted students, ICCME&EGS‘2003, Rousse, Bulgaria, 73-79.

Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Kraus, M.: 2001, Formowanie umiejętności twórczego rozwiązywania zadań (na przykładzie pracy z uczniami klasy o profilu matematyczno-fizycznym liceum ogólnokształcącego). Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2001 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Makiewicz, M.: 2003, Twórczość matematyczna uczniów gimnazjów posługujących się środkami komputerowymi. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2003 roku w Uniwersytecie Szczecińskim.

Śmietana, E.: 2005a, Wpływ interwencji nauczyciela na aktywność matematyczną ucznia uzdolnionego w procesie rozwiązywania matematycznego problemu. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2005 roku na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

Śmietana, E.: 2005b, Wpływ interwencji nauczyciela na aktywność matematyczną ucznia uzdolnionego w procesie rozwiązywania matematycznego problemu, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 377-388.

Pardała, A.: 1984, Problemy dydaktyczne związane z interwencją nauczyciela w toku rozwiązywania zadań matematycznych przez uczniów, WU WSP w Rzeszowie, Rzeszów.

Pardała, A.: 2003, Creativity Formation In Mathematics Education, Proceedings of the Third International Conference: Creativity in mathematics education and the education of gifted students, ICCME&EGS‘2003, Rousse, Bulgaria, 326-333.

Pardała, A.: 2004, Kształtowanie twórczości w nauczaniu matematyki a praktyka szkolna i nauczycielska, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 265-287.

Pardała, A.: 2006, Nowe tendencje w kształceniu matematycznym szansą podniesienia jego poziomu, w: M. Czajkowska, G. Treliński (red.), Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce, 13-28.

Pardała, A.: 2007, Problems teacher‘s practice forming mathematical activity and creativity of the gifted pupils, w: J. Povstenko (red.), Scientific Issues J. Długosz University of Częstochowa. Mathematics XII, Częstochowa, 319-328.

Sharygin, I. F.: 2000, Two articles and two hundred problems. Maszynopis udostępniony przez autora.

Steckel, S.: 1938, Kształcenie uczniów zdolnych do matematyki, Matematyka i Szkoła II, III, 113-121.

Taylor, P. J.: 2003, Occasional Address of Doctor Honoris Causa Prof. Peter James Taylor., Proceedings of the Third International Conference: Creativity in mathematics education and the education of gifted students, ICCME&EGS‘2003, Rousse, Bulgaria, 19-22.

Terman, L. M., Oden, M. H.: 1947, The Gifted Child Grows Up; Twenty- Five Years’ Follow-up of a Superior Group, Genetic studies of genius IV, 1-448.

Terman, L. M., Oden, M. H.: 1959, The Gifted Group at Mid-life; Thirty-Five Years‘ Follow-up of the Superior Child, Genetic studies of genius V, 1-187.

Утеева, Р. А.: 2001, Концептуальная модель дифференцированного обучения математике творчески одаренных детей, w: J. Łaszczyk (red.), Uzdolnienia Intelektualne i Twórcze (Teoria. Diagnoza. Metodyki), Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 157-160.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016