Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki - wyzwanie edukacyjne

Anna K. Żeromska

Abstract


The purpose of this paper is to draw attention to the still current (as compared to the reform of higher education) issue: how should we train mathematics teachers in order to attain the desired outcomes? The article presents an extensive range of thought-provoking questions about what knowledge of well-educated mathematics teachers should be. References to the already existing didactic literature are included. Reflections on this question, containing some arguments as to the direction of the desired changes are presented. In support of these statements, two studies were carried out among students acting as teachers. Both studies point to the specificity of the necessary mathematical knowledge of teachers, and especially their need to have some flexibility in the transition from higher mathematics to school mathematics and vice versa.ddd

Keywords


subject knowledge of mathematics teachers, teacher pedagogical knowledge, specific mathematical knowledge

References


Arends, I. R.: 1994, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.

Ball, D. L., Cohen, D. K.: 1996, Reform by the book: What is – or might be – the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform?, Educational Researcher 25(9), 6-8.

Bessot, A.: 1996, Ramy teoretyczne dydaktykimatematyki we Francji, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 18, 31-56.

Bishop, A. J.: 1999, Mathematics teaching and values educatin – an intersection in need of research, Zenterblatt für Didaktik der Mathematik 1, 1-5.

Boero, P.: 2002, Abstraction: What do we need in mathematics education?, Proceedings of the 26th Annual Conference PME International Conference, vol. 1, 133-138.

Czarnocha, B.: 2008, Handbook of Mathematics Teaching Research: Teaching Experiment– A Tool for Teacher – Researchers, University of Rzeszow, Rzeszów.

Danek, K.: 1996, Kształcenie i doskonalenie nauczyciela w kontekście rozwoju jego kompetencji, w: S. Juszczyk (red.), Twórczy rozwój nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Freudenthal, H.: 1981, Major problems of mathematics education, Educational Studies in Mathematics 12, 133-150.

Gray, E., Tall, D.: 2002, Abstraction: What do we need in mathematics education?, Proceedings of the 26th Annual Conference PME International Conference, vol. 1, 115-120.

Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Klakla, M.: 2006, Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu, na przykładzie kątów Langley’a, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 75-93.

Konior, J.: 2002, Tekst matematyczny i jego lektura; nauka czytania tekstów matematycznych w szkole, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 251-375.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Kwiatkowska, H.: 2004, Pedeutologia – stan i kierunki rozwoju w latach 1995-2004, Rocznik Pedagogiczny 27, 199-200.

Leikin, R., Levav-Waynberg, A.: 2007, Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks, Educational Studies in Mathematics 66, 349-371.

Lortie, D.: 1975, School-teacher: a sociological study, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Ma, L.: 2010, Knowing and Teaching Elementary Mathematics Teachers. Understanding of Fundamental Mathematics in China and the United States, Routledge, New York.

Nowecki, B. J.: 2006a, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 187-196.

Nowecki, B. J.: 2006b, Koncepcja kształcenia nauczycieli, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 197-203.

Pearson, A.: 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa.

Polya, G.: 2009, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.

Ponte, J. P.: 1994, Mathematics teachers’ professional knowledge, Proceedings of the 18th Annual Conference PME International Conference, vol. 1, 195-210.

Sajka, M.: 2006, Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 297-321.

Shulman, L.: 1986, Those who understand: Knowledge growth in teaching, Educational Researcher 15(2), 4-14.

Sierpinska, A., Lerman, S.: 1996, Epistemologies of mathematics and of mathematics education, w: A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, C. Laborde (red.), International Handbook of Mathematics Education, Kluwer Academic Publishers, London, 827-876.

Sierpińska, A.: 1994, Perspektywa diachroniczna w badaniach nad rozumieniem w matematyce– użyteczność i ograniczenia pojęcia przeszkody epistemologicznej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 16, 71-103.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.

Zaczyński, W.: 1995, Praca badawcza nauczyciela, wyd. IV, WSiP, Warszawa.

Żeromska, A. K.: 2009, Uczniowska wizja matematyki szkolnej – fragment badań dotyczących antropomatematycznych aspektów uczenia się i nauczania, Annales of the Polish Math. Soc., Series V, Didactica Mathematicae 32, 175-192.

Żeromska, A. K.: 2010a, Logiczne i merytoryczne aspekty prawdy matematycznej w rozumieniu studentów – przyszłych nauczycieli matematyki, Pedagogika Szkoły Wyższej 32, 243-253.

Żeromska, A. K.: 2010b, Miejsce badań historyczno-epistemologicznych w nurcie kształcenia nauczycieli matematyki, w: A. Kwatera, P. Cieśla (red.), Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 333-340.

Żeromska, A. K.: 2010c, Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy ucznia wobec matematyki, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Pedagogika, Kształcenie pedagogów –strategie, koncepcje, idee „Język – komunikacja – etyczność – twórczość”, część I 8, 241-247.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016