Współczesne problemy i praktyka kształcenia matematycznego studentów

Antoni Pardała

Abstract


The subject matter of this paper relates to one of the modern research trends in teaching mathematics: the problems of quality of mathematical education of pupils and students in the twenty-first century in different countries and cultural traditions. This analysis throws light on the literature, research results, and observations from the Polish perspective of practice, and outlines the intentions of the range. The work also discusses some theoretical bases for the concept of improving the quality of mathematics and its determinants, as well as new ideas and trends, experiences and difficulties related to the implementations made in this respect in Poland. The author of the paper points out the challenges of work, and current areas of research on improving the quality of education, focusing on math problems and methodologies for monitoring and diagnosing the quality of mathematical education of students, and for designing and implementing the practice of teaching online course in mathematics and mathematical subjects.

Keywords


problems of the quality of mathematical education of pupils and students, current areas of research related to the improvement of quality of mathematical education

References


lat CIEAEM: Gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy – Manifest 2000 na Rok Matematyki: 2000, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 22, 208-223. Tł. z ang. S. Turnau.

Антонов В. И.: 2010, Математическое образование в СПбГПУ, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia III, 5-19.

Arzarello, F.: 2005, Technology and mathematics in the classroom: lights & shadows, Proc. CIEAEM 57 Piazza Armerina, 23-27.

Chmielecka, E. (red.): 2010, Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacyjne dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Ciesielska, D., Ciesielski, K., Ombach, J.: 1990, Jak kandydat na nauczyciela matematyki rozumie matematykę – próba testu, Matematyka Społeczeństwo Nauczanie I(4), 6-11.

Ciosek, M.: 2005, Proces rozwiązywania zadania na różnych poziomach wiedzy i doświadczenia matematycznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Czajkowska, M., Treliński, G. (red.): 2006, Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce.

Dąbrowicz-Tlałka, A.: 2004, Działania szkół wyższych dla podwyższenia standardów kształcenia w aspekcie poziomu programowego nowej matury i matury międzynarodowej. Referat wygłoszony na XI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Brenna’2004.

Denek, K.: 1983, Efektywność kształcenia w szkole wyższej i jej określanie, Życie Szkoły Wyższej 11, 16-23.

Dwunaste Studium ICMI: Perspektywy nauczania i uczenia się algebry. Wprowadzenie do dyskusji: 2000, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 22, 199-207. Tł. z ang. S. Turnau.

Dylak, S.: 2009, Nauczyciel wobec uczniowskiego uwikłania w sieci, Pozyskano z: http://www.ckp.edu.pl/konferencja/wyklady.html. Data dostępu: 15 IX 2011 r.

Гнеденкo, Б. B.:2004, O mecте лeкции в математическом образовании, Mатематика в образовании 2, 107-120.

Gwozdowska, A.: 2009, Matematyka ma być trendy. Polska – Internetowe wydanie dziennika ogólnopolskiego z 6 VIII 2009 r.

Halmos, P. R.: 1976, Jak mówić o matematyce, Wiadomości Matematyczne XIX, 185-193. Tłumaczenie H. Zaporowicza artykułu opublikowanego w Notices of the American Mathematical Sociaty, w numerze z kwietnia 1974 roku.

Иванов, О. А.: 2009, Злементарная математика для школьников, студентов и преподавателей, Изд. МЦИМО, Москва.

Jastrzębska, L.: 2010, Kształcimy wielu, nie patrzymy na jakość, Pozyskano z: http://www.edufakty.pl/index.php/wywiady/item/168-kształcimy-wielu-nie-patrzymy-najakość. html. Wywiad z M. Sitkiem, EduFakty z 24 X 2010 roku. Data dostępu 15 XI 2011 r.

Karp, A., Vogeli, B. R.: 2010, Russian Mathematics Education. History and World Significance, Series on Mathematics Education, Vol. 4, Stallion Press, Singapore.

Krajewska, A.: 2004, Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Trans Humana, Białystok.

Krygowska, Z.: 1984, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych, WN WSP, Kraków.

Krygowska, Z.: 1989, Problemy kształcenia nauczycieli (próba podsumowania), Nowa Szkoła 1, 20-30.

Krysiński, J.: 2007, Inwestor u rektora, Forum Akademickie 4, 19-21. Rozmowa z A. Świeciem.

Кудрявцев, Л. Д.: 1985, Современная математика и её преподавание, Наука, Москва.

Legutko, M.: 2006, Analiza porównawcza wyników badania matematycznych umiejętności 16-latków w programie PISA i w egzaminie gimnazjalnym z roku 2003, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 63-113.

Leszczyńska, Z.: 2011, O próbnej maturze 2010, Matematyka 2, 55.

Marciniak, Z.: 2008, Jak dbać o jakość kształcenia, Dyrektor Szkoły 2, 9–11. Rozmowa z A. Rękawek.

Marciniak, Z.: 2009, Interesują nas efekty kształcenia, Forum Akademickie 6, 18–20.

Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264.

Nowakowski, Z.: 2009, Nowa edukacja dla pokolenia sieci, czyli e-podręczniki na platformie edukacyjnej, Pozyskano z: http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/nowakows.pdf. Data dostępu: 15 IX 2011 r.

Pacewicz, P.: 2011, Równe jest lepsze, Gazeta Wyborcza 2-3 IV.

Pardała, A.: 2004, Kształtowanie twórczości w nauczaniu matematyki a praktyka szkolna i nauczycielska, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 265-287.

Pardała, A.: 2006, Nowe tendencje w kształceniu matematycznym szansą podniesienia jego poziomu, w: M. Czajkowska, G. Treliński (red.), Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce, 13-28.

Pardała, A.: 2010, O niektórych problemach nauczania matematyki, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki III, 5-20.

Polya, G.: 1964, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.

Polya, G.: 1975, Odkrycie matematyczne, Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Pregiela, R. (red.): 2010, Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju. Raport z badań, IZTECH, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa.

QS World University Rankings, 2010: 2010, www.qs.com.

Rachoń, J.: 2009, Bez matematyki kariery nie zrobisz, Pozyskano z:www.rachon.senat.pl. Przemówienie na otwarcie II seminarium Bez matematyki kariery nie zrobisz zorganizowane 17 III 2009 roku w Politechnice Gdańskiej; Data dostępu: 15 IX2011 r.

Sharygin, I. F.: 2000, Two articles and two hundred problems. Maszynopis udostępniony przez autora.

Shing-Tung, Y.: 2009, Szkoła jest lepsza, Gazeta Wyborcza 21 IV.

Siemens, G.: 2010, Wyzwania nowoczesnego nauczania, pozyskano z: Edukurieredudom. pl . Wywiad przeprowadzony przez L.N. Gualtieri; Data dostępu: 15 IX 2011 r.

Tapscott, D.: 2008, Grow up digital: how the net generation is changing your world?, Pozyskano z: http://dontapscott.com/books/grown-up-digital. Data dostępu: 15 IX 2011 r.

Taylor, P. J.: 2003, Occasional Address of Doctor Honoris Causa Prof. Peter James Taylor., Proceedings of the Third International Conference: Creativity in mathematics education and the education of gifted students, ICCME&EGS‘2003, Rousse, Bulgaria, 19-22.

Тихомиров, В. М.: 2000, О ниекоторых проблемах математического образования, Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков., Изд. МЦИМО, 3-14.

Wielgus, S.: 2011, Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i jutro, Pozyskano z: www.kul.pl/141/Uniwersytet.doc. Data dostępu: 15 IX 2011 r.

Wojciechowska, B. (red.): 2008, Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005-2007 II kadencja, Wydawnictwo OW ASPRA-JR, Warszawa.

Wojciechowska, B. (red.): 2010, Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 roku, Wydawnictwo OW ASPRA-JR, Warszawa.

Woolcock, N.: 2008, Matematyczne nieuctwo się mści, Pozyskano z: http://wiadomości.onet.pl. Za The Times, 6 VI 2008; Data dostępu: 15 IX 2011 r.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016