Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki

Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba

Abstract


The paper presents the comments relating to the role of tasks in theprocess of teaching and learning of mathematics in the context of educationof students studying to become teachers. In the considerations part, referencewas made to the fragments of undergraduate and postgraduate works, madeat seminars of didactics of mathematics.

Keywords


teachers education, teaching-learning process, problem solving, mathematical tasks

References


Ciosek, M.: 1976, Dydaktyczne problemy związane z strategiami stosowanymi w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Nieopublikowana rozprawa doktorska, WSP Kraków.

Ciosek, M., Pawlik, B.: 1998, O trudnościach studentów I roku matematyki w uczeniu się matematyki w świetle analizy ich rozwiązań zadań z geometrii, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 20, 5–48.

Czajkowska, M.: 2005, Wartości motywacyjne zadań matematycznych, Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, Kielce.

Czajkowska, M.: 2007, The goal of a mathematical problem for the author and the recipient, in: J. Guncaga, Z. Takac (ed.), Mathematics at school today and tomorrow, Katolicka Univerzita w Ružomberoku, Ružomberok, 31–35.

Czajkowska, M.: 2009, IT as a means of reducing mathematical helplessness, IMEM 2009 Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice oh Informatics, Management, Economics and Mathematics, Proceedings of International Congress, Catholic University in Ružomberok, 518–529.

Czajkowska, M.: 2015, Postawy nauczycieli matematyki wobec zmian w edukacji, Społeczenstwo i Edukacja. Miedzynarodowe Studia Humanistyczne 18(3), 81–94.

Czaplinska, J.: 2003a, Przyczynek do badan nad strategiami rozwiazywania zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 5–68.

Czaplinska, J.: 2003b, Trudnosci w stosowaniu pojec analitycznych przez absolwentów szkół srednich podczas rozwiazywania zadania egzaminacyjnego, Disputationes Scientificae Univ. Catholicae in Ruzomberok 3(3), 3–10.

De Corte, E.: 1995, Psychologiczne aspekty zmian w edukacji zwiazanych z zastosowaniem komputerów, Komputer w Szkole 3, 44–55.

Dobrzycki, A.: 1994, Przykłady rozwiazywania zadan w procesie nauczania matematyki, w: B. Rabijewska (red.), Wprowadzenie do wybranych zagadnien dydaktyki matematyki– przewodnik po literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 263–295.

Gucewicz-Sawicka, I.: 1982, Proces uogólniania w nauczaniu matematyki, w: Z. Krygowska (red.), Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa, 107–118.

Gwizdz, E.: 2008, Rola komputera w procesie rozwiazywania zadan funkcyjnych z parametrem na przykładzie badan przeprowadzonych wsród uczniów III klasy liceum ogólnokształcacego. IM UP, Kraków, praca magisterska pod kierunkiem T. Ratusińskiego.

Hejný, M.: 2003, Anatómia slovnej úlohy o veku, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Vol. III(3), Ružomberok, Katolicka Univerzita, 21–32.

Howe, R.: 1999, Znajomosc i nauczanie matematyki elementarnej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 21, 97–109.

Jasinska, G.: 2014, Nadmiar danych w zadaniach tekstowych. IM UP, Kraków, praca dyplomowa pod kierunkiem J. Major.

Jeczko, R.: 2008, Rola komputera w rozwiazywaniu zadan matematycznych na przykładzie badan dotyczacych zadania funkcyjnego z parametrem przeprowadzonych wsród uczniów szkoły sredniej. IM UP, Kraków, praca magisterska pod kierunkiem T. Ratusinskiego.

Kalinowska, A.: 2010, Matematyczne zadania problemowe w klasach poczatkowych - miedzy wiedza a jej formalizacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Kakol, H., Powazka, Z.: 1998, Pojecie funkcji, czesc 2, Wydawnictwo „Dla szkoły”, Bielsko-Biała.

Kakol, H., Ratusinski, T.: 2004, Rola komputera w procesie rozwiazywania zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 119–142.

Kakol, H., Ratusinski, T.: 2007, The role of computer in the process of solving of mathematical problems (results of research), Teaching Mathematics & Computer Science

, 67–80.

Kompetencje kluczowe w uczeniu sie przez całe zycie europejskie ramy odniesienia.: 2007, Urzad Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.

Kopanski, S.: 2003, W poszukiwaniu matematycznych talentów, Wydawnictwo „Dla szkoły”, Bielsko-Biała.

Kozielecki, J.: 1966, Zagadnienia psychologii myslenia, PWN, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1959a, Uwagi o zadaniach matematycznych rozwiazywanych w szkole, Matematyka 5, 257–264.

Krygowska, Z.: 1959b, Uwagi o zadaniach matematycznych rozwiazywanych w szkole, Matematyka 6, 344–351.

Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 2, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977c, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1981a, Główne problemy i kierunki badan współczesnej dydaktyki matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki

, 7–60.

Krygowska, Z.: 1981b, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych z lat 1960-1980, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Kucharczyk, S.: 1998, Wokół zadania matematycznego, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajec z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 25–54.

Kutzler, B.: 1998, Solving Linear Equations with the TI-92 (Experimental Learning / Visualization / Scaffolding Method, BK Teachware, Austria.

Legutko, M.: 1987, Przykłady behawioralno-poznawcze postaw uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej wobec zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 8, 51–102.

Major, J.: 2006, Rola zadan i problemów w kształtowaniu pojec matematycznych na przykładzie wartosci bezwzglednej liczby rzeczywistej. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Akademia Pedagogiczna, Kraków.

Major, J., Powazka, Z.: 2012, Przyczynek do badan nad twórcza postawa studentów podczas rozwiazywania zadan matematycznych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 101–111.

Nowecki, B.: 1974, Przyczynek do badan nad rozumieniem przez uczniów tekstu matematycznego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 54, 65–111. (takze w: Zabowski J. (red.): 2001, Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom II, Wyd. Nauk. Novum, Płock, 289–342).

Nowecki, B.: 1975, Z badan nad rozumieniem przez uczniów szkół srednich twierdzen matematycznych i ich dowodów, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN 20, 29–64.

(takze w: Zabowski J. (red.): 2001, Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom II, Wyd. Nauk. Novum, Płock, 227–271).

Nowecki, B.: 1977, Z badan nad rozumieniem przez uczniów szkół srednich pojec twierdzenia i dowodu, Szkoła Dydaktyki Matematyki, 53–67.

Ogiela, A.: 2009, Kształtowanie i kontrola rozumienia pojec geometrycznych. IM UP, Kraków, praca dyplomowa pod kierunkiem J. Major.

Palimaka, K.: 2015, Zadania niestandardowe w kształtowaniu pojecia funkcji. IM UP, Kraków, praca dyplomowa pod kierunkiem J. Major.

Parcia, K.: 2004, Prowadzenie rozumowan matematycznych a komputer – analiza pracy uczniów nad rozwiazywaniem pewnego zadania (fragment badan wstepnych), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 143–164.

Pardała, A., Uteeva, R. A., Ashirbayev, N. K.: 2015, Mathematical education in terms of innovative development, The Mathematics Teaching Research Journal Online, Summer 2015, 7(4), 1–20. http:www.hostos.cuny.edu/mtrj.

Pawlak, R.: 2001, Czy kalkulatory i komputery prowadza do powstawania przeszkód epistemologicznych?, Nauczyciele i matematyka 40, 26–28.

Polya, G.: 1975, Odkrycie matematyczne. O rozumieniu, uczeniu sie i nauczaniu rozwiazywania zadan, Wydaw. Naukowo - Techniczne, Warszawa.

Polya, G.: 1993, Jak to rozwiazac?, PWN, Warszawa.

Rabijewska, B.: 1994, Rozwiazywanie zadan w procesie nauczania, w: B. Rabijewska (red.), Wprowadzenie do wybranych zagadnien dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 237–259.

Raport o stanie edukacji.: 2013, Instytut Badan Edukacyjnych.

Ratusinski, T.: 2001, The role of the computer in discovering mathematical theorems, Acta Univ. Purkynianae Studia Mathematica 72, 67–80.

Ratusinski, T.: 2003a, Rola komputera w procesie rozwiazywania zadan matematycznych. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Akademia Pedagogiczna, Kraków.

Ratusinski, T.: 2003b, Rola komputera w procesie rozwiazywania zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 262–269.

Schoenfeld, A. H.: 1985, Mathematical Problem Solving, Academic Press, Inc., Orlando.

Sierpinska, A.: 1987, Pojecie przeszkody epistemologicznej w nauczaniu matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 8, 103–153.

Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.

Słownik Jezyka Polskiego.: 2000, PWN, Warszawa.

Suder, A.: 2009, Propozycja dydaktyczna wprowadzenia zagadnien zwiazanych z Twierdzeniem Bolyaia-Gerwiena w szkole sredniej. IM UP, Kraków, praca magisterska pod kierunkiem T. Ratusinskiego.

Trelinski, G.: 1998, Aspekty dydaktyczne zadan matematycznych, Wyzsza Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

Trelinski, G.: 2006, Trzy przykłady, czyli o stymulowaniu i pielegnowaniu bezradnosci matematycznej, w: G. Trelinski, M. Czajkowska (red.), Kształcenie matematyczne

– tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, Kielce.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.

Wojtus, R.: 2007, Komputer w pozalekcyjnej pracy ucznia - fragment badan, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Didactica Mathematicae 30, 77–107.

Zareba, L.: 2003, Z badan nad procesem uogólniania i stosowaniem w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10–14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 151–182.

Zareba, L.: 2012, Matematyczne uogólniania. Mozliwosci uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Zareba, L.: 2015, Students’ mathematical thinking specificity in the light of a study, Mathematical Transgressions and Education, Wydawnictwo Omega, 159–169.

Zielinska, G.: 2011, Problem deficytu i nadmiaru zadan w zadaniach tekstowych. IM UP, Kraków, praca dyplomowa pod kierunkiem J. Major.

Zeromska, A.: 1998, Postawy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej wobec wybranych zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 20, 89–112.

Zeromska, A.: 2004, O kategorii pojeciowej postawa na przykładzie postawy wobec zadan matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 197–253.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016