Pojęcie i rodzaje postępowań administracyjnych z udziałem osób prawnych w ukraińskim prawie administracyjnym

Yulia Dorokhina

Abstrakt


Artykuł definiuje pojęcie procedury oraz wyjaśnia problem korelacji między terminami „postępowanie” i „procedura”. Analizuje on również różnorodne podejścia do definiowania pojęcia procedury w zależności od przyjętej koncepcji podmiotu procesu administracyjnego (z punktu widzenia zarządzania, prawa i sądownictwa). Można zauważyć, że terminy „procedura” i „postępowanie” odnoszą się do współzależności statycznych i dynamicznych. Podstawą klasyfikacji postępowań administracyjnych jest wiele wyznaczników, a w naukach prawnych nie sformułowano ich wyczerpującej listy. W artykule wskazano, że wykorzystanie jak największej liczby kryteriów klasyfikacyjnych pozwala na lepsze zrozumienie każdego z rodzajów postępowania administracyjnego i jego aspektów. W opracowaniu wyszczególniono postępowanie administracyjne, które charakteryzuje obowiązkowy lub fakultatywny udział osób prawnych jako jego podmiotów. Wskazano, że osoba prawna może być podmiotem postępowań w sprawie naruszeń administracyjnych, egzekucyjnych oraz dotyczących skarg. W celu rozstrzygnięcia kwestii spornych pojawiających się w doktrynie i niewyjaśnionych w ustawodawstwie oraz rozbieżności ujawniających się w procesie stosowania prawa zasugerowano definitywne sformalizowanie zdolności deliktowej osób prawnych oraz ich zdolności proceduralnej i procesowej w postępowaniu administracyjnym na poziomie ustawowym w nowych kodeksach – Kodeksie postępowania administracyjnego Ukrainy oraz Kodeksie wykroczeń administracyjnych Ukrainy.


Słowa kluczowe


procedura administracyjna, postępowanie administracyjne, osoba prawna

Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.